“ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์”

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร (กทม.) พ้นจากตำาแหน่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.