ทรงเคร่ง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

และศูนย์หม่อนไหม ใช้สีย้อมดำ� “รมว. พ�ณชิย์” ชี้ ข�ยเสื้อดำ�แพงเกินจริงมีโทษปรับ และจำ�คกุ จ่อจัดมหกรรมธงฟ้�ข�ยเสื้อดำ�ร�ค� ถกู “แรงง�น”ออกหนังสือขอคว�มร่วมมือให้ ลูกจ้�งล�ม�แสดงคว�มอ�ลยั “ททท.” คิด แคมเปญกระตุ้นท่องเที่ยว จัดง�นบุญใหญ่ สร้�งพลังประวัติศ�สตร์สวดมนต์ข้�มปีและจุด เทียนรำ�ลกึถึงพระมห�กรุณ�ธคุิณของพระองค์ ท่�น และเผยแพร่ภ�พคว�มสว่�งไสวทั่วโลก “สน�มหลวงถึงพระที่นั่งอนันตสม�คม” ขณะ พสกนิกรทั่วแผ่นดิน พร้อมใจทำ�ดแสีดงอ�ลยั

บรรย�ก�ศประช�ชนทั่วทั้งแผ่นดินไทย ยังคงทยอยเดินท�งม�ร่วมพิธีแสดงอ�ลัย พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลย เดชมหิตล�ธิเบศรร�ม�ธิบดี จักรีนฤบดินทร สย�มินทร�ธิร�ช บรมน�ถบพิตร พระผู้เสด็จ สู่สวรรค�ลยั ที่พระบรมมห�ร�ชวัง กรุงเทพฯ อย่�งเนืองแน่นไม่ข�ดส�ย ขณะที่ประช�ชน บ�งส่วนไม่มีโอก�สเดินท�งม�ก็ต่�งพร้อมใจ ร่วมทำ�คว�มดีเพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลกัน อย่�งต่อเนื่องนั้น ระลึกถึงพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห� ภูมิพลอดุลยเดช และให้ลูกหล�นได้ดูในวัน หน้� และเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจต่อ พสกนิกรไทย เช่น เหรียญกษ�ปณ์ที่ระลึก ร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม, เหรียญกษ�ปณ์ที่ระลึกร�งวัลคว�มสำ�เร็จ สูงสุดด้�นก�รพัฒน�มนุษย์ หรือเหรียญกษ�ปณ์ ที่ระลึกพระบิด�แห่งก�รอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น หล�ยคนที่ม�ไม่ทันต่�งผิดหวังไปต�ม ๆ กัน ขณะที่บ�งที่มีช�วไทยในต่�งประเทศหล�ยร�ย ที่ทร�บข่�ว ได้โทรศัพท์ม�สั่งจองให้ส่งไปให้ แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องผิดหวังไป ต�ร�งเวล�เดิม โดยเฉพ�ะในช่วงเดือน ธ.ค.มี ก�รโปรโมตง�นฟูลมูนป�ร ์ตี้ครั้งใหญ่ ภ�ยใต้ ชื่อ “ง�นพระจันทร์หล�กสีที่เก�ะพะงัน” ซึ่ง เป็นง�นเปิดฤดูก�ลท่องเที่ยวฝั่งอ่�วไทย มีนัก ท่องเที่ยวม�เที่ยว 1-2 หมื่นคน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.