Ŏ “สมเด็จพระวันรัต”ยกย่อง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่อ�ค�รมนุษยน�ควิทย�ท�น วัดบวร นิเวศวิห�ร สมเด็จพระวันรัต เจ้�อ�ว�สวัดบวร นิเวศวิห�ร เจ้�คณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมก�ร มห�เถรสม�คม กล่�วถึงพระร�ชจริยวัตร พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลย เดช ในระหว่�งที่ทรงผนวชยังวัดบวรนิเวศ วิห�ร ในปี 2499 ว่� ทรงเคร่งครัดในพระธรรม วินัยกว่�ส�มญัชนทั่วไป แม้อ�ตม�ทบี่วชตั้งแต่ เป็นเณรและได้บวชเป็นพระภิกษุในปีเดียวกัน กับพระองค์ ยังเคร่งครัดไม่เท่� ทรงมีขันติ อดทนอย่�งยิ่ง ทรงตั้งพระร�ชหฤทัยประกอบ พระศ�สนกิจ เสด็จออกบิณฑบ�ตต�มสถ�นที่ ต่�ง ๆ ทรงรับบ�ตรจ�กประช�ชน นอกจ�กนี้ พระองค์เสด็จพระร�ชดำ�เนินสักก�ระสถ�นที่ สำ�คัญท�งพุทธศ�สน� เช่น พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พระธ�ตพุนม จ.นครพนม และสัก ก�ระพระเถร�น เถุระยังวัดสำ�คญัอีกด้วย ก่อน พระองค์ทรงล�ผนวช ทรงปลูกต้นไม้เป็นพระ อนุสรณ์ที่วัดบวรฯ คือ ต้นสัก ต้นสนฉัตร น�ยส�ธติ ประดิษฐ์สถ�วงษ์ ช�วอำ�เภอ ปัจจุบันอยู่ที่หน้�คณะตำ�หนัก รวมทั้งทรงเป็น ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่� ได้ค้น ประธ�นเททองพระกริ่งเนื่องด้วยพระชนม�ยุ สิ่งของที่เกี่ยวกับพระองค์ท่�นที่สะสมม�เป็น 84 ปี สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� วัดบวรนิเวศวิห�ร เวล�น�น ซึ่งมีทั้งเหรียญ พระบรมฉ�ย�ลกัษณ์ อย่�งไรก็ต�ม แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค�ลยั ธนบัตร และสิ่งของที่ระลึกต่�ง ๆ โดยใน และอย�กให้ประช�ชนช�วไทยปฏิบัติบำ�เพ็ญ จำ�นวนนี้ มีธนบัตรร�ค� 100 บ�ท 1 ใบ ตัวเลข ตนต�มคำ�สอนท�งพระพุทธศ�สน� คิดดี ทำ�ด ี บนธนบัตร เป็นเลข 00 N 570913 ซึ่งตอนแรก ละเว้นคว�มชั่ว เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล ก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่พอสังเกตอย่�งละเอียด พบว่�เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่�น อย่�งม�ก คือ 5 หม�ยถึงวันพระร�ชสมภพ 70 คือ 70 ปีที่ทรงครองร�ชย์ 9 คือรัชก�ลที่ 9 หรือ วันที่ขึ้นครองร�ชย์ และ 13 คือ วันที่เสด็จ สวรรคต ซึ่งธนบัตรใบดังกล่�ว เก็บม�40 ปีแล้ว สมัยนั้นคุณแม่แลกแบงก์ 100 ใหม่ไว้ 1 ปึก แล้วแจกให้เพื่อน ๆ เหลือเก็บไว้เพียงใบเดียว ซึ่งไม่เคยไปหยิบม�ดู กระทั่งวันก่อนสังเกต เห็น ถือว่�เป็นคว�มบังเอิญอย่�งม�ก และที่ สำ�คัญหมวดอักษร N สำ�หรับตนหม�ยถึง “Never Die” คือพระองค์อยู่ในใจตลอดก�ล จึงจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลไปตลอดชีวิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.