Ŏ โชว์ภาพแก้ฝีพระหัตถ์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนภ�ยในหอศิลป์ อ�จ�รย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งช�ติ ผู้สร้�งศิลปะ คว�มสวยง�มของวัดร่องขุ่น ต.ป่�อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงร�ย ที่มีก�รเก็บรวบรวมผลง�น ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพระบ�ทสมเด็จพระ ปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช ไว้หล�ยชิ้น โดย หนึ่งในนั้นคือภ�พร่�งด้วยเทคนิคดินสอดำ�บน กระด�ษ มีอยู่ 2 ภ�พ จัดแสดงบนผนังไว้ใกล้ กัน โดยภ�พแรกชื่อว่� “ทรงชนะม�ร” ปี2538 และอีกภ�พชื่อ “ภ�พร่�งสมบูรณ์แบบ” ที่ แก้ไขต�มพระร�ชกระแสรับสั่ง ปี 2538 โดย แต่ละภ�พมีองค์ประกอบหลักเป็นช้�ง 3 เชือก ชูรูปหัวใจและอักษร ภอ และที่สำ�คัญมีรอย พระหัตถ์ที่ทรงรับสั่งให้แก้ภ�พร่�งใบแรกเอ� ไว้ด้วย ส่วนภ�พใบที่ 2 เป็นภ�พที่มีก�รแก้ให้ สมบูรณ์แล้วโดยมีคว�มสวยง�มสมบูรณ์ ม�กกว่�ภ�พแรก และไม่เคยมีก�รเปิดเผยเรื่อง นี้ ซึ่งประช�ชนส�ม�รถเข้�ชมล�ยพระหัตถ์ได้ อย่�งใกล้ชิด ครั้งพระองค์ทรงมีพระร�ชกรณียกิจเยี่ยมทุกข์ สุขร�ษฎร ใน ต.บ�งเสด็จ อ.ป่�โมก จ.อ่�งทอง เมื่อวันที่ 28 เม.ย.พ.ศ.2519 เผยว่� ตอนนั้น อ�ย ุ 20 ปี ได้เข้�เฝ้�ร ชัก�ลที่ 9 รวม 3 ครั้ง โดย ครั้งหนึ่งที่บริเวณศูนย์ตุ๊กต�ช�ววัง ต.บ�งเสด็จ อ.ป่�โมก พระองค์ทรงตรัสถ�มทุกข์สุข และ ก�รประกวดปั้นตุ๊กต�ช�ววัง สร้�งคว�มปลื้ม ปีติเป็นอย่�งม�ก และครั้งนั้น ตนได้รับร�งวัล ชนะเลิศในก�รประกวดก�รปั้นตุ๊กต�ช�ววัง ได้ รับเหรียญร�งวัลทรงผนวช พร้อมถุงเงินถุงทอง ซึ่งรับจ�กพระหัตถ์พระองค์ท่�น สร้�งคว�ม ปร�บปลื้มปีติ รู้สึกซ�บซึ้งในพระมห�กรุณ�ธิ คุณอย่�งห�ท สุี่ดมิได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.