Ŏ เปิดใจแฟนนสพ.เดลินิวส์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จ่�อ�ก�ศโทหญิง มหณีพรรณ ม�ศศิริ จ�กกองทัพอ�ก�ศ เผยว่� คว�มรู้สึกเสียใจ ม�ก ๆ บอกไม่ถูกกับข่�วของในหลวงสวรรคต และอย�กให้หนังสือพิมพ์ผลิตฉบับพิเศษแบบ นี้เพิ่ม เพร�ะอย�กให้คนไทยทุกคนได้เก็บไว้ เป็นที่ระลึก

อรุณลักษณ์ จิตรเอื้อตระกูล อ�ช พีทำ� ธรุกิจฟ�รม์กุ้งก้�มแดง จ.นครสวรรค์ กล่�วว่� หลังจ�กทร�บข่�วได้ขับรถห�ต�มร้�นค้�แผง หนังสือใน จ.นครสวรรค์ ก็ไม่มีข�ยหมดแล้ว ก็หมดหวัง แต่พอทร�บข่�วในโซเชียลก็รีบขับ รถเข้�ม�กรุงเทพฯ ทันที แต่ก็ไม่ทันหนังสือ พิมพ์หมดแล้ว แต่โชคดี เจอคนซื้อทันแบ่ง ข�ยให้ จึงอย�กขอบคุณน้ำ�ใจจริง ๆ และอย�ก ให้เดลินิวส์ ผลิตเพิ่มอีกจะได้ซื้อเก็บกันครบ ทุกคน

น�ยประพจน์ เจริญอินทร์วงศ์ จ�ก จ.นนทบุรี เผยว่� ตั้งใจม�ซ ื้อ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับพิเศษนี้โดยตรง เพื่อต้องก�รไป แจกฟรีให้คนแถวบ้�น และคนที่ม�สวดมนต์ แถวบ้�น ซึ่งอย�กให้เดลินิวส์พิมพ์ฉบับพิเศษ เพิ่มอีก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.