Ŏ พ่อเฒ่าโชว์เหรียญแจก50ปี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

น�ยชินุ แปงกะเหรี่ยง พ่อเฒ่�ว ยั 90 ปี ช�วเข�เผ่�กะเหรี่ยง จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่� เมื่อ 50 กว่�ปก่ีอน มีเจ้�หน้�ทเข้ี่�ม�แจกเหรียญที่ ระลึกสำ�หรับช�วเข�ให้แก่ร�ษฎรช�วเข�ใน จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเหรียญที่จัดทำ�ข นึ้ เพื่อ ใช้แทนบัตรประช�ชน สำ�หรับช�วเข�ในสมัย ก่อนที่ไม่มีบัตรประช�ชนใช้ เป็นเหรียญห้อย คอ ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 3 ซม. ด้�นหน้� เป็นพระรูป ร.9 พิมพ์คล้�ยเหรียญบ�ทปี 2505 ด้�นหลัง เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย มีก�ร ตอกชื่อย่อจังหวัด หม�ยเลขประจำ�ตัวลงใน แต่ละเหรียญ เพื่อใช้เป็นหม�ยเลขประจำ�ตัว ช�วเข�แต่ละคน โดยสมัยนั้นทำ�เหรียญแจก ประช�ชน 200,000 เหรียญทั่วประเทศ ซึ่ง ตนมี 2 เหรียญ เป็นของบิด�ทเสียชีวิตไปี่ แล้ว 1 เหรียญ และจะเก็บใส่กล่องไว้อย่�งดี เพร�ะสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธ ิคุ ณที่ทรงมีต่อ ปวงชนช�วไทย โดยไม่ทรงเลือกว่�เป็นช�วเข� หรือไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.