Ŏ แห่ซื้อฉบับพิเศษคึกคัก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ต�มที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดทำ� หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ เพื่อจำ�หน่�ยให้กับ ประช�ชนที่ต้องก�รเก็บไว้เป็นที่ระลึก ปร�กฏ ว่�มปีระช�ชนไปรอซื้อต�มแผงและต�มร้�นค้� กนัตั้งแต่เช้� รวมทั้งม�เข้�ควิย�วเหยียดรอซื้อ ที่สำ�นกัง�นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภ�วดีฯ กรุงเทพฯ จำ�นวนม�ก ตั้งแต่เวล� 10.0015.00 น. จึงต้องมีก�รจำ�กดัจำ�นวนก�รซื้อของ แต่ละคน กระทั่งหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษหมด ลง โดยในวันที่ 19 ต.ค.นี้ ที่สำ�นักง�น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จะเปิดจำ�หน่�ยให้กับ ประช�ชนเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีก 1 วัน ใน ช่วงเวล�เดิม โดยมียอดสั่งจ�กบรรด�เอเย่นต์ ทั่วประเทศจำ�นวนม�ก และต่�งรีบม�รอรับ หนังสือฉบับพิเศษกันอย่�งขะมักเขม้น ขณะที่ แผงหนังสือทั่วประเทศ ต่�งมีผู้ที่ทร�บข่�วเดิน ท�งม�รอซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับพิเศษ อย่�งเนืองแน่น จนหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ หมดไปทันทีทั้งที่ยังไม่ขึ้นว�งบนแผง ทำ�ให้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.