Ŏ จัดธงฟ้าเสื้อขาวดำาถูก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล น�งอภิรดี ตันตร� ภรณ์ รมว.พ�ณ ชิย์ กล่�วถึงก�รจำ�หน่�ยเสื้อสี ดำ�ท ี่มีร�ค�แพงกว่�ปกติว่� ยังมีก�รข�ยเสื้อสี ดำ�ร�ค�แพงอยู่บ้�งช่วงสัปด�หที่ผ่�นม�์ ซึ่ ง ที่ เสื้ อ สี ดำ � ม ีร�ค�แพงนั้นเกิดจ�กก�ร ขนส่งที่ติดขัด ค�ดว่�ส ัป ด�ห ์นี้ร�ค�จะถูกลง เนื่องจ�กผู้ผลิตมีก�รทยอยผลิตสินค้�ออกม� จ �ำ หน่�ยอย่�งต่อเนื่อง อย่�งไรก็ต�มขอแนะนำ� ประช�ชนให้ทยอยซื้อเสื้อดำ� ไม่ควรซื้อทีเดียว ครั้งละม�ก ๆ เพื่อเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระ นอกจ�กนี้กระทรวงพ�ณชิย์เตรียมจัดมหกรรม ธงฟ้� แสดงคว�มอ�ลัยในวันศุกร์-เส�ร์ อ�ทิตย์ที่ 21-23 ต.ค.นี้ โดยมีเสื้อสีดำ�และ ข�วม�จ�หน่�ยให้กับประช�ชนในร�ค�ถกำ ู รวมถึงได้ขอคว�มร่วมมือกับห้�งสรรพสินค้� โมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ ให้ลดร�ค�สนค้�ิ ให้ต่ำ�ลงเพื่อให้ประช�ชนได้มีโอก�สเข้�ถ ึง ม�กขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.