Ŏ “ตู่”ยันสานต่อพระราชดำาริฯ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ต่อม�เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่ทำ�เนียบ รัฐบ�ล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก รัฐมนตรีและหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่ง ช�ติ (คสช.) แถลงภ�ยหลังเป็นประธ�นก�ร ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่� รัฐบ�ลจะส�น ต่อโครงก�รพระร�ชดำ�ร ิ พระร�ชดำ�ริ ปรัชญ� เศรษฐกิจพอเพียงในก�รขับเคลื่อนประเทศ ซึ่ง ถือว่�เป็นเข็มทิศนำ�ท�งประเทศม�โดยตลอด โดยจะสร้�งก�รรับรู้ให้ม�กขึ้น ทั้งก�รเกษตร ก�รบริก�รจัดก�รน้ำ� ก�รปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งหมดม�จ�กแนวพระร�ชดำ�ริที่ว่� “เร�จะ ดูแลประช�ชนของเร�ให้ดีที่สุด” ดังนั้นต้องมี กติก�ต�่ง ๆ เพื่อให้ทุกอย่�งเดินหน้�ไปได้เพื่อ อน�คต มุ่งหวังไม่ให้ใครเดือดร้อนหรือมีปัญห� ท งั้สิ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.