Ŏ เปิดศูนย์หม่อนไหมย้อมดำา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทั้งนี้ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ประช�ชนต่�ง พร้อมใจกันสวมชุดดำ�ม�ร่วมพิธี จนเกิด กระแสชุดดำ�ข�ดแคลนและมีก�รฉวยโอก�ส ขึ้นร�ค�เกินคว�มจริง เป็นกระแสไม่พอใจ ต่อ ม� พล.อ.ฉัตรชัย ส�ร กัิ ลยะ รมว.เกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยว่� ได้สั่งก�รให้เปิดกรมหม่อน ไหม และศูนย์หม่อนไหมทั่วประเทศ บริก�ร ย้อมเสื้อผ้�สดำี�ฟรีให้กับประช�ชนทั่วประเทศ ตลอดเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งสีย้อมดำ�ท ี่กรมหม่อน ไหม นำ�ม�ยอ้มมีคุณภ�พดีมีม�ตรฐ�นปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแจกโบ ดำ�ฟรี โดยส�ม�รถโทรฯจองล่วงหน้�หรือ สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่เบอร์ 0-25587924-6 ต่อ 310

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.