Ŏ ทั่วไทยย้อมผ้า-แจกริบบิ้น

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ขณะเดียวกัน หล�ย ภ�คส่วน ต�มจังหวัดต่�ง ๆ ทั่วประเทศไทย อ�ทิ วิทย�ลัยโปลีเทคนิคล�นน� เชียงใหม่ วิทย�ลยัเทคนิคน่�น วิทย�ลยัเทคนิคปร�จนีบุรี สำ�นกัง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�ร ศึกษ�ต�มอัธย�ศ ัยจังหวัดนครร�ชสีม� มุกด� ห�ร ขอนแก่น สงขล� และยะล� อ�ชวีศึกษ� จ งั หวัดอุบลร�ชธ�นี รวม 9 สถ�นศึกษ� และ สำ�นักง�นพัฒน�ชุมชนจังหวัดนร�ธิว�ส เปิด ให้ประช�ชนม�ย้อมผ้�สีดำ�ฟรี พร้อมจัด กิจกรรมแสดงนิทรรศก�รแสดงคว�มอ�ลัย มี ประช�ชนทยอยม�ยอ้มผ้�ด�ำ รับแจกริบบิ้น กัน จำ�นวนม�ก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.