Ň ตั้งศูนย์ย้อมดำา7,849แห่ง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าว ว่า ศธ.มีเป้าหมายตั้งศูนย์บริการย้อมผ้าด �า 7,849ศูนย์ทั่วประเทศ ย้อมผ้าดา�ได้ประมาณ7.8 ล้านชิ้น ในระยะเวลา 20 วัน จา�แนกเป็นหน่วย งาน กศน.ตั้งศูนย์บริการ7,424 จุดย้อมผ้าได้7.4 ล้านชิ้นสอศ.ตั้งศูนย์บริการในวิทยาลัย อาชีวศึกษาของรัฐ 425 จุดให้บริการย้อมผ้าได้ 4.5แสนชิ้น ทั้งนี้คาดว่าบางจุดจะสามารถให้ บริการได้มากกว่าที่ประมาณการไว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.