Ň ตำารวจนำ้าจัดเรือรับส่งฟรี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกด้าน พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบก.รน.ตรวจการเปิดหน่วยบริการประชาชน ทางนา้�เพื่อ รปภ.และอา�นวยการจราจรทางนา้� รับ-ส่งประชาชนในการเดินทางข้ามฝั่งแม่น้�า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.