อบจ.แม่กลองจัดบวชหมู่ถวาย‘พ่อหลวง’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต อบจ. สมุทรสงคราม ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม สานักงาน� วัฒนธรรมจังหวัด ส�านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด มณฑลทหารบกที่ 16 ราชบุรี และศูนย์ การทหารราบค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัด กา�หนดจัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่ถวายความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จา�นวน 90 รูป ในวันที่ 22-30 ตุลาคม 2559 ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม

นายก อบจ.สมุทรสงคราม เปิดเผยอีกว่า โดยวันที่ 21 ต.ค. เวลา 12.00 น. พิธีปลงผม นาคที่วัดลาดเป้ง วันที่ 22 ต.ค. เวลา 06.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองไตร เวลา06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ เวลา 07.30 น. มี พระธรรมเทศนาสอนนาค เวลา 09.00 น. อุปสมบทหมู่ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหาร เพลฉลองภิกษุใหม่ จึงขอเชิญชายไทยที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นผู้กินง่ายอยู่ ง่ายว่าง่ายสอนง่ายใฝ่เรียนรู้ มีความอดทนไม่ เกียจคร้าน สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบถ้วน มีความสมัครใจตั้งใจ อุทิศตนที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจน ครบ 9 วัน รวมทั้งไม่มีโรคประจา�ตัวที่เป็นภาระ ของผู้อื่นและไม่ติดสารเสพติด สามารถสมัครเข้า อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สมัครได้ที่สา�นักปลัด อบจ.สมุทรสงคราม หรือที่วัดลาดเป้ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ต.ค. 2559 หรือโทรศัพท์ 0-3471-5012 ในวันและเวลาราชการ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.