‘อบต.ต้นตาล’เลื่อนจัดงาน ขบวนแห่พระแม่มารีย์ทางนา้�

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายภูวนารถ จารุภูมิก นายกองค์ การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ อบต.ต้นตาล และชาวบ้าน กา�หนดจัดพิธีแห่ พระแม่มารีย์ทางสายนา้� ประจ า�ปี 2559 ใน วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. เพื่ออัญเชิญรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีย์ ลงประดิษฐานในเรือ ประกอบพิธีโมทนา พระคุณของพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของ ชุมชนไทยเชื้อสายญวน แต่ขอเลื่อนการ จัดงานออกไปก่อน เนื่องจากต้องการให้ชาว บ้านที่ต้องการเดินทางไปลงนามแสดงความ อาลัย และถวายราชสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

นายก อบต.ต้นตาล เปิดเผยอีกว่า ดังนั้น จึงขอเลื่อนตามก�าหนดการเดิมไป ก่อนเพื่อให้ประชาชนแสดงความอาลัยต่อ “พ่อหลวง” และหากมีกา�หนดที่แน่ชัด จะ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านทราบ เพื่อ จัดงานตามประเพณีของไทยเชื้อสายญวน ใน อ.สองพี่น้อง ต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.