Ň ยืนยันสัมพันธ์แนบแน่น

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัด กระทรวงการต่างประเทศ และสมาชิก สนช. เปิดเผยว่า เอกอัครราชทูตสหรัฐ นำาสาร แสดงความเสียใจของผู้นำาประเทศและ ประชาชนสหรัฐมายังรัฐบาล และประชาชน ไทย ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ผ่านประธานา ธิบดีสหรัฐมาถึง 12 คน และได้ทรงกล่าว สุนทรพจน์ในการประชุมรัฐสภาสหรัฐ พระองค์ เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนสหรัฐ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.