บำาเพญพระราชกุศล สตตมวาร ถวาย‘พระบรมศพ’ ‘อภิธรรม-บาลี’แปลไทยแจก โปรดเกล้าฯให้พิมพ์หนังสือ ให้ของขวั�ปใหีม่ ปรับค่าแรง69จว.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

บอร์ดค่�จ ้� งไฟเขียวปรับค่�จ ้� งขั้นตำ่� 69 จังหวัดเป็นของขวัญวันปีใหม่ ลูกจ้�งเฮ! เป็นวัน ละ 305-310 บ�ท ปลัดแรงง�นชี้ก�รปรับค่�จ �้ ง นำ� 10 ปัจจัย คือ ดัชนีค่�ครองชีพและสภ�พ เศรษฐกิจและสังคมให้เทียบเคียง

ทรงประกอบพระร�ชพิธีบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล สัตตมว�รพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระ ปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรม โอรส�ธริ�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร

ยอดฮิต..

ประช�ชนและ แฟนคลับทยอยเข้�ควิซื้อหนังสือ พิมพ์เดลินิวส์ฉบับประวัติศ�สตร์ อย่�งต่อเนื่องไม่ข�ดส�ยแน่นขนัด ภ�ยในอ�ค�รสำ�นกัง�นใหญ่ หนัง สือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภ�วดี รังสิต กรุงเทพฯ จนฝ่�ยบริห�ร ต้องสั่งพิมพ์เพิ่มเติมและเปิดข�ย อีกครั้งวันที่ 20 ต.ค. เป็นวันสุดท้�ย

แสดงอาลัย...

ประช�ชนช�ว อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร รวมตัวกว่� 2,000 คน แต่งก�ยในชุดไว้ทุกข์ พร้อมใจจุดเทียนแสดง คว�มอ�ลยัจนสว่�งไสวไปทั่วบริเวณล�นหน้�พระบรมรูปรัชก�ลที่ 9 ภ�ยในสวนสุขภ�พคลองลัดโพธ์ิ ใต้สะพ�นภูมิพล 1 และสะพ�นภูมิพล 2

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.