Ŏ ยันส่งนสพ.ครบแน่นอน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ขณะที่ น�ยณพลเดช เหตระกูล รอง ผจก.ฝ่�ยโฆษณ� นสพ.เดลินิวส์ เปิดเผยว่� ขณะนี้ สำ�นกัพิมพ์ นสพ.เดลินิวส์ว�งแผนผลิต หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเพิ่มขึ้น หลังจ�กมี ประช�ชนตกเป็นเหยื่อผู้ฉวยโอก�สขึ้นร�ค�กว่� 10-30 บ�ท โดยคณะผู้บริห�รเห็นพ้องกันว่� จะจัดพิมพ์จำ�หน่�ยเพิ่มเติมที่สำ�นักง�นใหญ่ นสพ.เดลินิวส์ เพื่อเป็นส่วนเสริมให้กับแผงร้�น ค้�ทั่วไป ทั้งนี้ประช�ชนอ�ศัยอยู่ต่�งจังหวัด ส�ม�รถห�ซอื้หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษได้ที่แผง จำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศต�มที่ได้สั่ง จองไว้โดยสำ�นักง�นใหญ่ นสพ.เดลินิวส์ จะ ทยอยส่งจนครบจำ�นวนที่สั่งอย่�งแน่นอน วันละ 2,000 ฉบับ ยังไม่พอ เพร�ะสั่งจองม�ก

ที่ร้�นท�งช้�งเผือก เอเย่นต์ จ.พระนคร ศรีอยุธย� น.ส.นภสินธ์ุ กลิ่นบำ�รงุ เจ้�ของร้�น ถึงกับหน้�ซดีเมื่อได้รับ นสพ.จ�กโรงพิมพ์แค่ 2,000 ฉบับเท่�นนั้ จ�กยอด 15,000 ฉบับที่สั่ง ไปจึงต้องตัดสินใจตัดยอดจ�กร้�นในต่�งอำ�เภอ เพื่อนำ� นสพ.ม�ให้ลูกค้�ท สั่ี่งจองไว้ แผนกจัดส่งได้จัดม�ให้แค่ 200 ฉบับโดยทร�บ ว่�รถส�ยส่งไม่ส�ม�รถนำ�ม�สง่ให้แต่ละร้�นได้ ทั้งหมดเพร�ะในแต่ละจังหวัดวันนี้มียอดสั่ง จำ�นวนม�ก จึงขอทยอยจัดส่งให้ครบต�มภ�ยใน 2-3 วัน ยืนยันว่�จะไม่กักตุนไว้แน่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.