สั่งจว.บริการย้อมผ้าดำา

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวง มหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบว่า กรณีไม่อาจหาเสื้อสีด �า หรือสีขาวได้ สามารถใส่เสื้อสีสุภาพไม่ฉูดฉาด ไม่มีลายดอก และติดริบบิ้นสีขาวหรือสีด �าที่ แขนหรือหน้าอกแทนได้ และประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มสตรี องค์กรชุมชน ตลอดจนชุมชนที่มีศักยภาพ จัดย้อมผ้าสีดา�ให้ กับประชาชนที่มีความต้องการในราคาถูก หรือ บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือประสานกับ ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) สถานศึกษา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งในจังหวัดซึ่งเปิด บริการเป็นศูนย์ย้อมผ้าสีด า� และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนที่มีความประสงค์น�าผ้าไป ย้อมให้ทราบถึงจุดบริการ วัน และเวลาที่จะ ด �าเนินการ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.