แสดงเทศนา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ไปทรงบ า�เพ็ญ พระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ในพระบรม ราชวัง สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวร นิเวศราชวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา 70 ปี ครองราชย์ ทรงเป็น “พระมหาธรรมิก ราชา” ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุด แก่ ปวงชนชาวไทย ขณะพสกนิกร ยังหลั่งไหล ร่วมลงนามแสดงความอาลัย แน่นศาลาสหทัย สมาคม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.