แผ่นดินไหว อ.ฝาง 1.8

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 08.00 น.วันที่ 20 ต.ค. นายวรพจน์ คุณาววัฒนางกูร เวรพยากรณ์ อา กา ศ ศู น ย์ อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ยา ภา ค เห นื อ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าบริเวณความกดอากาศ สูงหรือมวลอากาศเย็นก�าลังปานกลางจาก ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอน บนประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมี กา�ลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทา�ให้ภาคเหนือยัง คงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงตลอดระยะกลางถึง ปลายสัปดาห์นี้ ส�าหรับอุณหภูมิตาสุดเช้านี้่� ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ วัดได้23 องศาฯ นอกจาก นี้ทางสานักงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรม� อุตุนิยมวิทยาได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลา 23.29 น. เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหววัดความ สั่นสะเทือนได้ 1.8 ริคเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ลึกลงไปใต้ดินเพียง 4 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนนี้ชาว อ.ฝาง รับรู้ ได้เพียงเล็กน้อยไม่มีรายงานความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.