หลงป่า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เข้าไปตระเวนหาสมุนไพร หวังใช้ปรุงยาตาม ต �าราโบราณ แต่โชคร้ายสภาพป่าและอากาศ ไม่อ�านวย แถมยังไม่ชินทาง ท�าให้จ �าทางเข้า ไม่ได้เดินวนอยู่นานกว่า 3 วัน ขอบคุณผู้ใหญ่ บ้านที่ไม่ลดละ ระดมก �าลังชาวบ้านพร้อม พรานป่าผู้ชา�นาญ ลุยแกะรอยจนพบ หามส่ง กลับเร่งเยียวยา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.