ช่วยชุมชน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สูบนา้�เพิ่มเติม พร้อมระดมก า�ลังกรอกทรายกั้น กระสอบ สร้างสะพานไม้เชื่อมการเดินทาง แจกจ่ายยาสามัญประจ�าบ้าน ยาแก้น้�ากัดเท้า หวังสู้น้�าช่วยเยียวยาชุมชนริมเจ้าพระยา ระบุ ต้นเหตุเกิดจากปัญหานา้�ทะเลหนุน ซา้�มีปัญหา เรื่องนา้�ขึ้น-นา้�ลงตามธรรมชาติอีก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.