กรมศิลป�กรทูลเกล้�ฯ เสนอแบบ พระเมรุม�ศพอเพียง ร่วมร้องเพลงสรรเสริ�ฯ พร้อมรับมือคลื่นมห�ชน

Daily News Thailand - - การเมือง -

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราช บัณฑูรให้จัดพระราชพิธีพระบรมศพอย่าง สมพระเกียรติ ถูกต้องตามแบบแผนโบราณ ราชประเพณี ทรงแนะให้ขอพระราชวินิจฉัย จากสมเด็จพระเทพ

ถึงปทุมฯ...

นายปาน หมื่นโยชน์ อายุ 84 ปี ชายชรา ขาพิการ โยกสามล้อ พระราชทานออก จากบ้านเกิด จ.บุรี รัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อ มาถวายสักการะ พระบรมศพที่พระ บรมมหาราชวังเดิน ทางถึง จ.ปทุมธานี แล้ว โดยตลอดทาง มีประชาชนนำานำ้าดื่ม อาหาร และเงินสด มาให้เป็นกำาลังใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.