จ่อดำ�เนินคดีโรงง�นดัง ทิ้งก�กส่�เอท�นอล ทำ�กระเบนร�หตู�ย

Daily News Thailand - - การเมือง -

การรั่วไหลของนำ้ากากส่าของโรงงานเอทานอล ราชบุรี จนทำาให้นำ้ามีพิษจากสารแอมโมเนียเกินกว่า ค่าความปลอดภัยต่อสัตว์นำ้า ประมาณ 18 เท่า เป็น เหตุทำาให้กระเบนราหูในแม่นำ้าแม่

บ้านพักส่วนพระองค์...

ประชาชนยังคงแห่ไปเยี่ยมชมและถ่าย รูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ต.เขา กระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการชั่งหัวมันตามพระ ราชดำาริ และเป็นบ้านพักส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.