Ŏ รับมือบันทึกประวัติศาสตร์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง ผบช.น. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเนื่องด้วย ระหว่างวันที่ 22–24 ต.ค. นี้เป็นวันหยุดราชการ ติดต่อกันหลายวันประกอบกับช่วงวันดังกล่าว ยังมีงานพระราชพิธี งานพิธีและกิจกรรมอื่น โดยเฉพาะกิจกรรมรวมพลังร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพื่อบันทึกภาพประวัติ ศาสตร์ในวันที่22 ต.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชน จากทั่วสารทิศหลั่งไหลกันเข้า กทม.จนอาจมี ผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมว่า ได้สั่ง การกำาชับการปฏิบัติในด้านการจราจรดังนี้ 1. ให้ทุก สน.ระดมกำาลังตำารวจจราจรเต็มอัตรา ในการอำานวยความสะดวกการจราจรพร้อม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กับ สน.ใกล้เคียง หรือสนับสนุนการปฏิบัติ บช.น.ได้เมื่อได้รับคำา สั่ง 2. ให้ทุก สน.ประสานกรุงเทพฯ และหน่วย สูบนำ้าในพื้นที่เตรียมความพร้อมและดำาเนิน การพร่องนำ้าในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหานำ้าท่วม ขังรอการระบายเมื่อฝนตก

3. ให้ สน.เร่งระบายรถออกนอกเมือง ในเย็นวันศุกร์ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาการจราจรโดยเร่งระบายรถออก นอกเมืองตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 4. ให้ สน.ที่มีพื้นที่กำาหนดเป็นสถานที่จอดรถโดย รอบกรุงเทพฯ ในงานพระราชพิธีสวดพระ อภิธรรมพระบรมศพฯ เตรียมการและวาง มาตรการอำานวยความสะดวกการจราจรเพื่อ รองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาสักการะ พระบรมศพฯ ให้เพียงพออย่าให้เกิดผลกระทบ และ 5. ให้รอง ผบก.ที่รับผิดชอบงานจราจร ควบคุมการปฏิบัติในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และ ดำาเนินการแก้ไขปัญหาในทันทีเมื่อพบว่าเริ่มมี ปัญหาการจราจรโดยหากกำาลัง สน.พื้นที่มีไม่ เพียงพอให้ระดมกำาลัง สน.ในสังกัดเข้าดำาเนิน การแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ขอ ประชาสัมพันธ์สำาหรับประชาชนที่จะมาร่วม งานพระราชพิธีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะตามที่ทางภาครัฐหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้จัดไว้บริการประชาชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.