“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ถึง เสพติด ป่า ถ้าเรา ถ้าเรา ถ้าเรา ทา�ความเลว

ถ้าเรา

ถ้าเรา แตกแยก

ถ้าเรา คา�ถามคือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทา�ไว้ เป็นคุณธรรม ครูบาอาจารย์ คา�กล่าว ตนเอง เวลา อาหาร ความรู้ ผู้มีอุปการคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ความรัก ครอบครัว สิ่งแวดล้อม มีความคิดเช่นนี้อยู่ ในใจอย่างต่อเนื่อง แสวงหาโอกาส เทวดาจะปกปักรักษา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที มีคุณค่า มีพลังแห่งบุญ ยิ่งได้ กระทา�ถูกคนถูกกาลก็จะมีพลังมหาศาล

ถ้าเรา ผืนดิน ผืนนา้� ผืนฟ้า สารพิษ ของเสีย มลพิษ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต “กตัญญู”. พ่อแม่ ความกตัญญู ถ้าเรา ชาติ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ถ้าเรา ศาสนา คนเลว ถ้าเรากตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ ไม่มีทางเลยที่เราจะจาบจ้วง ล่วงเกิน

ถ้าเรา นา้�ตาตก

ถ้าเรา เรียนหนังสือ

ถ้าเรา ไม่ตั้งใจ ทาสยา หายใจทิ้งไป กินทิ้งกินขว้าง นา�เอาความรู้ไป นอกใจ ทา�อะไรบ้าง

เจริญ

ความกตัญญู คู่กับความกตเวที

ความกตเวที “ภูมิเว สัปปุริสานัง กตัญญู ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดี ไม่มีทาง การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นทา�ไว้นั้น มิใช่ว่า แต่หมาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.