Ŏ เปิดตัว“ศาสตร์พระราชาฯ”

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จากนั้นเวลา 21.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวใน รายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพ บกช่อง 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ อสมท ว่า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ต.ค. ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ได้ประสบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือ “พระมหากษัตริย์” ผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ รักความเมตตาอย่างสูงสุดแก่พสกนิกรของ พระองค์และถึงพร้อมด้วยความเพียรอัน บริสุทธิ์ดุจ “พระมหาชนก” ซึ่งหากคนไทยทุก คนแบ่งปันความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน แม้ เพียงเศษเสี้ยวความรักของพระองค์ที่มีต่อ ประชาชน และมีความเพียรสร้างความดี ทำาคุณ ประโยชน์แก่ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ แม้เพียงเศษเสี้ยวที่พระองค์ทรงมีแล้ว “คน ไทย” ก็จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก “ประเทศไทย” ก็จะเป็นประเทศที่มีความ เจริญมั่นคงที่สุดในโลก เช่นกัน ตลอดจนการก่อสร้างพระเมรุมาศ และศาลา ทรงธรรม พร้อมทั้งดูแลทุกข์สุขประชาชนใน ช่วงนี้ให้ดีที่สุด ทั้งนี้รัฐบาลขอให้คำามั่นว่าจะ ปฏิบัติภารกิจสำาคัญยิ่งนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชน ชาวไทยทุกภาคส่วนเพื่อให้การพระราชพิธี พระบรมศพ สมพระเกียรติ เทิดไว้ซึ่งพระ เกียรติยศและพระเกียรติภูมิอันสูงส่ง ตนและ รัฐบาลขอให้คำามั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ สานต่อพระ ราชภารกิจ และสนองพระปฐมบรมราชโองการ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ด้วยความ จงรักภักดี เสมอด้วยชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความวิริยอุตสาหะ อย่างเต็มกำาลังความ สามารถและสติปัญญา รวมทั้งขอปฏิญาณตนว่า จักจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระ มหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.