Ŏ ซาบซึ้งใจคนไทยต่างแดน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นอกจากนี้ พล.ท.สรรเสริญ ยังกล่าวด้วย ว่า นายกรัฐมนตรีซาบซึ้งและขอบคุณประชาชน ชาวไทยที่พำานักอยู่ในต่างประเทศที่ถึงแม้จะอยู่ ต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็ยังแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีและเคารพเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านช่องทางและ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ริเริ่มโดยกลุ่มของประชาชน เองหรือสถานทูตร่วมกับหน่วยงานของรัฐและ เอกชนไทยเป็นผู้จัดขึ้น นายกฯยังฝากให้กำาลัง ใจไปยังชาวไทยในต่างประเทศทุกคนและขอให้ มีกำาลังกายกำาลังใจที่เข้มแข็งปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเองอย่างเต็มกำาลังความสามารถและเป็นพลัง ใจให้แก่กันและกันเพื่อก้าวข้ามผ่านช่วงเวลา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.