ยุทธศาสตร์เลือกตั้ง

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

น�ยสมชัย ศรีสุทธิย�กร กรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารกลาง แถลง ถึงยุทธศ�สตร์ของ กกต. ในปี 2560 ว่า ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 กกต.ได้กำ�หนด 5 ยุทธศ�สตร์สำ�คญั เพื่อนำาไปสู่การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ส่งเสริมความมีเสถียรภาพ ทางการเมืองและการใช้อำานาจอันชอบธรรม โดยได้น้อมนำาพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 1. ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งเครือข่�ยป้องกันก�รทุจริตเลือกตั้ง โดยร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ส่ง เสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำาบล (ศส.ปชต.) เครือข่าย รด.จิตอาสา, เครือข่ายลูกเสือ กกต. และเครือข่ายองค์กรเอกชน 2. ยุทธศ�สตร์พัฒน�ศักยภ�พนักจัดก�รเลือกตั้งมือ อ�ชพี ประช�ชนจ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง จะต้องได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม 3. ยุทธศ�สตร์จัดตั้ง หมู่บ้�นปลอดก�รซื้อสิทธิข�ยเสียง โดยก่อนการเลือกตั้งปลายปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทย จะมีหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อหนึ่งอำาเภอ เป็นการนำาร่อง 4. ยุทธศ�สตร์ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รอำ�นวยคว�มสะดวกประช�ชน โดยกำาหนดให้มี การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่ออำานวยความสะดวก และสนับสนุนการเลือกตั้งคุณภาพ และ 5. ยุทธศ�สตร์ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พสืบสวนสอบสวน การวินิจฉัย และการดำาเนินคดีในศาล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.