ſ ปูร่วมไต่สวน-จำ�น�ำข�้ว

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง ตำาแหน่งทางการเมือง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมทนาย เดินทางมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง ทางการเมืองเพื่อขึ้นสืบพยานฝ่ายจำาเลยนัดที่ 5 ในคดีโครงการรับจำานำาข้าว ด้วยสีหน้าเรียบ เฉย โดยมีบรรดาแกนนำาพรรคเพื่อไทยร่วม ให้กำาลังใจ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย จากกองบังคับการตำารวจนครบาล 2 จำานวน 1 กองร้อย ทั้งนี้ทันทีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มาถึง กลุ่มมวลชนไม่ได้ส่งเสียงโห่ร้องให้กำาลังใจ ทำา เพียงชูข้อความบนกระดาษให้กำาลังใจ น.ส. ยิ่งลักษณ์เท่านั้น และพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสี ขาวดำา

โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้า ศาลกรณีกระทรวงการคลังส่งคำาสั่งทางปกครอง เรียกค่าเสียหายในคดีโครงการรับจำานำาข้าวกว่า 35,000 ล้านบาทว่า ได้รับหนังสือทางปกครอง เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาแล้ว ส่วนจะทำาอย่างไรต่อไป นั้น ขอเรียนว่าในช่วงที่คนไทยกำาลังโศกเศร้าจะ ยังไม่ขอแถลงการณ์ใด ๆ จนกว่าจะถึงเวลาอัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.