ſ ให้ดูแลประช�ชน-ดีที่สุด

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

ในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/2559 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมว่า การ ประชุมในวันนี้เป็นการสรุปการทำางานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี เพื่อให้ประเทศมีนโยบายอย่างคงที่ และมี แผนปฏิบัติงานในอนาคตอย่างเป็นระบบ ซึ่งเรา จะต้องทำาให้ประเทศกลับเข้ามาให้ได้ ท่ามกลาง ความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ หาก เป็นไปได้อยากให้รัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ด้วย และทำาความรู้จักกับฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ไปแย่ง กันทำางาน แต่ให้ไปช่วยกันทำางาน ทั้งนี้สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ ทรงฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำางาน และขอ ให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด อย่าให้ประชาชนต้อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.