กรมอุทยานฯ น้อมนำาพระราชดำารัส ดูแล-ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ป่ ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติไ ้ ป็ ั ิ ที่เอื้ออำานวยี ่ ื ้ ำ ประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่มวล มนุษยชาติ แต่สภาพปัจจุบันมีแรงผลักดันให้เกิดการ บุกรุกทำาลายป่าไม้ เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำาการเกษตร ลักลอบตัดไม้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและเผาถ่าน นอกจากนี้ การเร่งการดำาเนินงานบางโครงการ เช่น การก่อสร้างถนน สร้างเขื่อน ฯลฯ ทำาให้มีการตัดไม้ โดยไม่คำานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้จึง มีเนื้อที่ลดลงตามลำาดับ และบางแห่งอยู่ในสภาพ เสื่อมโทรมอย่างมาก

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้น้อมนำาพระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูป่าไม้เป็นแนวทางหลักในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้วยทรงตระหนักถึง ความสำาคัญของป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภัยแล้ง นำ้าท่วมฉับพลัน และ การพังทลายของดินอย่างรุนแรง จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นว่าการ จัดการทรัพยากรป่าไม้ มีความเกี่ยวโยงกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรแหล่งนำ้า จึงทรงเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาป่า ต้นนำ้าเป็นพิเศษ จากแนวพระราชดำาริของพระองค์ก่อให้เกิด โครงการพัฒนาและบำารุงป่าไม้จำานวนมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นต้นนำ้าลำาธารให้คงสภาพอยู่เดิม เพื่อ ป้องกันอุทกภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ถนอมนำ้า ไว้ใช้สำาหรับหล่อเลี้ยงแม่นำ้าลำาธารด้วย

นายธัญญา กล่าวว่า ในช่วงเวลากว่าห้าทศวรรษที่ ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าประมาณและหลักการ บริหารที่เหมาะสม 68.77 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยประมาณ 1.3 ล้านไร่ต่อปี กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ ป่าอยู่ถึงร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 171.02 ล้านไร่ และลดลงมาโดย ตลอดจนในปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่า เพียง 81.08 ล้านไร่ (ร้อย ละ 25.14) และปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีพื้นที่ป่า 102.24 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.71 สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่ามีมากมาย หลายประการ ตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของประชากร และ การขยายตัวของชุมชนและเมืองส่งผลให้ เกิดความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น การ ทำาไร่เลื่อนลอยบริเวณพื้นที่สูง การ บุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การตั้งถิ่นฐานใหม่ เช่น นิคม สหกรณ์ศูนย์พัฒนาชาวเขา ไฟป่า การทำาเหมืองแร่ การพัฒนาเพื่อความมั่นคงต่าง ๆ ตลอด จนการทุจริตของภาครัฐ รวมถึงการกระจายอำานาจที่ส่ง ผลกระทบต่อการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ รวมถึง นโยบายการจัดที่ดินทำากินให้แก่ราษฎร ใน หลาย ๆ ครั้ง ก่อให้เกิดการสูญเสีย พื้นที่ป่าไม้ เช่นในปี พ.ศ. 2522 คณะ รัฐมนตรี มีมติให้ดำาเนินการช่วย เหลือราษฎรที่บุกรุกอยู่ในป่า สงวนแห่งชาติให้ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมายให้มีที่ ทำากินเป็นหลักแหล่ง กรมอุทยานแห่ง ชาติฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน กิจกรรมสร้างการรับรู้ รณรงค์ สร้างจิตสำานึกเรื่อง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การปลูกป่าให้กับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของ พระองค์ท่าน ผ่านการจัดกิจกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจากการประเมินพื้นที่ป่าไม้ครั้งแรกซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ ถึง 171.02 ล้านไร่ นั้นมีอัตราการสูญเสียที่ลดลง จากร้อยละ 2.70 ล้านไร่ ต่อปีในช่วงทศวรรษแรก เหลือเพียง 0.04 ล้านไร่ต่อปี ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557–2558) ในขณะที่ภาครัฐในส่วนของการ อนุรักษ์ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการสูญ เสียพื้นที่ป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการแก้ไข ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมที่สุดคือการนำาพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคง มีสภาพสมบูรณ์นำามาประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่ง สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พบว่าผลการ ดำาเนินการด้านการอนุรักษ์ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในช่วงแรก (พ.ศ. 2516–2536) ที่มีอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในเขต ป่าอนุรักษ์ ประมาณปีละ 0.52 ล้านไร่ สู่แนวโน้มของ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ที่สามารถ เพิ่มขึ้นในช่วงหลัง (พ.ศ. 2536–2558) ถึงอัตรา ปีละประมาณ 0.24 ล้านไร่. นายกิตติศักด์ิ ประชุมทอง นายกวี ลิ่มอุสันโน นายแทน รังเสาร์

เกษตรวันนี้ประจำาฉบับวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559...... ณ บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดตรัง

หยุด เพ็ชรสุข

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.