กระเจี๊ยบแดง พืชเหมาะปลูกหลังนา

Daily News Thailand - - เกษตร -

อินทรีย์ 0.5-1 ตันต่อไร่ พร้อมการพรวนดิน พันธุ์ที่นิยมปลูกจะเป็นพันธุ์ซูดาน และพันธุ์ กลีบยาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วน เกษตรกรที่เก็บเมล็ดพันธุ์เอง จะคัดเลือกต้น พันธุ์ที่มีกลีบดอกสีแดงเข้ม มีกลีบเลี้ยงหนา ก่อน ปลูกนำาเมล็ดไปแช่น้ำา คัดเมล็ดที่ลอยน้ำาทิ้ง เก็บ ไว้เฉพาะเมล็ดที่จมน้ำามาผึ่งลมจนแห้งแล้วนำา ไปปลูก โดยจะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน มิถุนายนเป็นอย่างช้า เนื่องจากเป็นพืชไวต่อช่วง แสง จะออกดอกเมื่อวันสั้น คือ เริ่มออกดอกใน เดือนตุลาคม ซึ่งจะมีอายุประมาณ 120 วัน และ จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนมกราคม

ก่อนปลูกช่วงพรวนดินจะใส่ปุ๋ยคอก ระยะ ห่างระหว่างต้น 1 เมตร ระหว่างแถว 1-1.5 เมตร ซึ่งจะสามารถปลูกได้ประมาณ 400 ต้นต่อ 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ในช่วงที่เริ่มเจริญเติบโต อายุประมาณ 10-15 วัน และ 40-50 วัน ไม่ใช้ ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพราะจะทำาให้ใบและฝักโตเร็ว เกินไป และเป็นโรคง่าย หลังปลูกระยะ 1-2 เดือน แรกจะให้น้ำาสม่ำาเสมอ หลังจากนั้นไม่ต้องให้อีก เพราะเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี

การเก็บเกี่ยวสามารถทำาได้ 2 แบบ คือ เก็บเฉพาะดอกกระเจี๊ยบแดง โดยใช้กรรไกรหรือ มีดตัดเฉพาะดอกที่แก่ แล้วใส่ในภาชนะที่มีวัสดุ รอง หรือเก็บเกี่ยวทั้งต้น โดยใช้เคียวเกี่ยวกิ่งที่ มีดอกบริเวณโคนกิ่ง หลังเก็บเกี่ยวนำาดอก กระเจี๊ยบแดงไปแทงเมล็ดออก โดยใช้เหล็ก กระทุ้งแทงบริเวณขั้วให้เมล็ดหลุดออกจาก กระเปาะหุ้มเมล็ด

ส่วนที่เหลือเป็นกลีบเลี้ยงหรือกลีบ ดอกของกระเจี๊ยบแดง นำากลีบดอก ไปตาก แดดนาน 4-7 วันจนแห้งสนิท และควรตาก บนชั้นสูงจากพื้นดินประมาณ 60-70 เซนติเมตร และคลุมด้วยผ้าขาวบางเพื่อ ป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละออง และนำา กระเจี๊ยบแดงที่แห้งสนิทแล้วมาบรรจุถุง พลาสติกใส และปิดปากให้สนิทนำาเข้าจัดเก็บ ในห้องที่สะอาด เย็น ไม่อับชื้น เพื่อส่งจำาหน่าย ต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.