เชิญชวนคนไทย‘ทำาดีเพื่อพ่อ’

Daily News Thailand - - เกษตร -

พล.อ.สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย ว่า การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำามาซึ่งความโศก สลดของพสกนิกรชาวไทยทุกคน เนื่องจากตลอด ระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ ทรงเปรียบเสมือนดั่ง “พ่อของแผ่นดิน” ที่ทรงคอย ปัดเป่าทุกข์บำารุงสุขและช่วยเหลือราษฎรผ่าน โครงการในพระราชดำาริมากกว่า 3,000 โครงการ และยังทรงมีบทบาทสำาคัญในการนำาพาบ้านเมือง ให้ผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ มีกิจกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และประชาชนจิตอาสาคัดแยกขยะ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนาม หลวง โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.