ต้นพะวา

Daily News Thailand - - เกษตร -

ต้นพะวา มีถิ่นกำาเนิดอยู่ทางภาคเหนือ และภาคอีสาน แต่สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของ ประเทศ ในต่างประเทศพบได้ในเมียนมา อินเดีย และเกาะนิโคบาร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นบางสีเทาดำามียางสีเหลือง ขยายพันธุ์ ด้วยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และการปักชำากิ่ง เจริญเติบโตได้ในดินทุกสภาพที่มีความชื้นสูง ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำาได้ดี แสงแดด แ บ บ เต็ ม วั น ในทาง ส มุ น ไพ ร ไท ย ด อ ก มี สรรพคุณช่วยทำาให้เจริญ อาหาร ด้วยการใช้ดอก แห้งพอประมาณ นำามา ต้มกับน้ำากิน คนไทยเมื่อ ก่อนนิยมนำามาช่วยรักษา อาการลมและโลหิตพิการ ด้วยการใช้ดอกแห้ง พอประมาณ นำามาต้มกับน้ำากิน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.