พล.อ.สุรศักด์ิ

Daily News Thailand - - เกษตร -

แวดล้อมให้ความรู้เบื้องต้นในการลด คัดแยกขยะกับ พี่น้องจิตอาสาทุกคนก่อนออกดำาเนินการคัดแยกและ เก็บขยะ โดยแบ่งออกเป็นทีม ทีมละ 3 ประเภทขยะ คือ1. ขยะทั่วไป 2. ขยะรีไซเคิล 3. ขยะเศษอาหาร เพื่อความสะอาดและสวยงามของพื้นที่โดยรอบและ ลดภาระการเก็บขนของกรุงเทพมหานคร

ด้านนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 70 ปีที่ผ่านมาพระองค์ ทรงริเริ่มงานต่าง ๆ ไว้มากมาย รวมทั้งทรงสนับสนุน การดำาเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยพระราชทานถ้วยรางวัลโครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจสำาคัญที่กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม จะนำามาสานต่อเพื่อสืบสานพระราช ปณิธาน โดยเบื้องต้นจะเร่งสานต่อภารกิจโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ตามโรดแม็พ การ จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่ง เป็นวาระแห่งชาติและเป็นปัญหาสำาคัญของ ประเทศไทยในเวลานี้ “โดยเฉพาะการดำาเนิน โครงการ 89 ล้านใบถวายพ่อ ซึ่งกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนและภาค ธุรกิจเอกชนผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้าและ ร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาทั่วประเทศ 16 หน่วยงาน รณรงค์งดการให้บริการถุงพลาสติกทุก ๆ วันพุธ ของสัปดาห์ เพื่อสร้างวินัยและความเคยชินให้กับ คนไทยทุกคนในการลดใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งเป้า ให้ได้ 89 ล้านใบ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอ เชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมกันแสดงพลัง สามัคคีในหมู่ลูกหลาน ด้วยการทำาความดีเพื่อพ่อ ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับบ้านเมือง สร้าง วินัยในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง รวมทั้งลดการ ใช้ถุงพลาสติก เพื่อทำาให้ประเทศไทยเป็นบ้านเมือง ที่สะอาด มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี สมดังที่พ่อหลวงของเราทรงตั้งพระ ปณิธานเอาไว้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.