จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยม พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ

Daily News Thailand - - เกษตร -

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายจิรศักด์ิ ชัยฤทธ์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ ศูนย์ สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคใต้

เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการ พระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 10 หน่วยงานหลัก ได้แก่ อบจ. เขื่อนรัชชประภา ทางหลวงชนบท สำานักงานเกษตรและสหกรณ์ จั ง ห วั ด สุราษฎร์ธานี สำานักงานชลประทาน สำานักงาน พัฒนาที่ดิน สำานักงานประมง สำานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงาน บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 และมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำาริ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งสิ้น 33 โครงการ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จำานวน 23 โครงการ.

นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวสถาพร มีรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำานักงานเกษตรอำาเภอโพธาราม ลงพื้นที่ตรวจสอบพิกัดที่ตั้งแปลงนาข้าว กรณีเกษตรกรรายเก่า แปลงใหม่ และเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย ณ หมู่ ที่ 5 ตำาบลนางแก้ว อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันก่อน

␛ ตรวจแปลงนา....

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.