(1)

Daily News Thailand - - ละคร-บทความ -

การคงสมรรถภาพทางเพศของชายที่ ดีอยู่แล้วให้ดีตลอดไป ถือว่าเป็นยอดปรารถนา ของชายทั้งหลาย ถ้าน้อยก็อยากให้มีเพิ่ม หรือ ถ้าพอดีแล้วก็อยากให้อยู่ไปนาน ๆ อย่างไรก็ ตามคงจะหลีกเลี่ยงธรรมชาติแห่งความ เสื่อมลงไปไม่ได้ เมื่อเกิดปัญหาก็มีทางแก้ ฮอร์โมนเพศชายถือว่ามีประโยชน์ต่อชายหนุ่ม หรือสำาหรับผู้ที่อยู่ในวัยที่ต้องใช้ฮอร์โมน เสริมกัน

ฮอร์โมนเพศชายคือ ฮอร์โมนที่ส่งผล ต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ และอวัยวะ ที่มีความสัมพันธ์ และให้ลักษณะเพศชาย เช่น ขนาดของอัณฑะ ขนาดรูปร่างของอวัยวะเพศ ชาย ผม ขน ขนอวัยวะเพศ อสุจิ นำ้าอสุจิ ต่อม ลูกหมาก กล่องเสียง หนวด เครา ลักษณะ กล้าม เนื้อ และกระดูก เป็นต้น

ฮอร์โมนเพศชายเรียกอีกชื่อ คือ “ฮอร์โมนแอนโดรเจน” ประกอบด้วย ฮอร์โมน หลายชนิด โดยเกือบทั้งหมดเป็นฮอร์โมนเทส ทอสเตอโรน (Testosterone) ในผู้ชาย ฮอร์โมน แอนโดรเจนเกือบทั้งหมดสร้างจากอัณฑะ มี ปริมาณเพียงเล็กน้อยที่สร้างจากต่อมหมวก ไต โรคหรือภาวะที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศชาย ที่พบบ่อยคือ หัวล้าน นกเขาไม่ขัน และโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก

ฮอร์โมนเพศชายนั้นไม่จำาเป็นในวัย หนุ่ม แต่พออายุมากเกิน 40 ปี ก็ต้องรู้จัก ศึกษา ที่พบบ่อยคือ แบบฉีด แบบกิน และ แบบล่าสุดคือ แบบทาใช้ถูทาหน้าท้องและหัว ไหล่ แบบถูทาทั้งหมดจะออกฤทธิ์โดยที่เป็น สารฮอร์โมนชายโดยตรง ชนิดที่กำาลังนิยมใช้ อยู่เป็นอีกแบบที่ใช้กัน คือชนิดเม็ดใช้กินแต่ จะไปออกฤทธิ์ที่สมองแล้วเข้าสู่วงจรออกคำา สั่งในระดับล่างลงมาไปสู่เป้าหมายคือ ลูก อัณฑะให้สร้างฮอร์โมนชายเพิ่มขึ้น

ชายที่เป็นหมันหากได้ยาเพิ่มฮอร์โมน ชายชนิดที่ออกฤทธิ์ที่ระดับสมองจะช่วยให้มี การสร้างตัวอสุจิมากขึ้น ช่วยรักษาความเป็น หมันของผู้ชายได้จึงเป็นประโยชน์ต่อชายที่มี บุตรยาก ชายหนุ่มที่มีฮอร์โมนตำ่าจะพบว่าลูก อัณฑะทำางานอยู่และมีผลผลิตฮอร์โมนชาย ตำ่า และระดับแอลเอช (LH) ตำ่า ชายสูงอายุมี ฮอร์โมนตำ่าจะพบว่าไขมันพอกที่ลำาไส้และพุงโล จนดูอ้วน และชายที่เป็นเบาหวานจะพบเช่นกัน ว่ามีฮอร์โมนตำ่ากว่าปกติ 20% กล้ามเนื้อทั้ง ร่างกายก็จะลีบเล็กลง

นี่คือเหตุผลว่าทำาไมชายสูงอายุกล้าม เนื้อแขนขาถึงลีบลงไม่บึกบึนเช่นชายวัยหนุ่ม ที่กล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ ทุกส่วนกระชับ น่าจับต้อง ไม่เหี่ยว ลีบ แม้กระทั่งกล้ามเนื้อเพศก็เข้มแข็ง ไม่แพ้กล้ามเนื้อที่แขนขา

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ ที่จะต้องขอถามหรือขอคำาแนะนำาปรึกษาให้ โทรฯ ได้ที่เบอร์ 08-1814-5441, 09-94943336 และเว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.