บันทึกสิ่งดีงามไว้ในจิตใจ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ช่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศอยู่ในความรู้สึก

เดียวกัน มีทุกข์ในจิตใจและต่างมุ่งไปยังพระบรมมหาราชวัง และ บริเวณใกล้เคียงเพื่อแสดงความอาลัยด้วยกัน มีจุดดีที่ยิ่งนานวันก็ เห็นเด่นชัดว่า มีบุคคล คณะบุคคลต่างแสดงออกถึงการเทิดทูนต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ เพียรทา�ความดี เสียสละด้วยความเต็มใจ การช่วยกันคนละไม้ละมือ เก็บขยะ แจกจ่ายนา้�ดื่ม อาหาร ทา�ริบบิ้น สีด �า มอบให้กัน น�ารถส่วนตัวให้บริการกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งยากจะเห็นในยามปกติ ล้วนเป็นการ กระทา�ที่แสดงถึงความมีจิตสาธารณะที่ชวนให้เชื่อมั่นว่า บ้านเมือง จะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงจากพื้นฐานที่ดี จากปัจจัยยึด เหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

การแสดงออกด้วยความเต็มใจ และน่าภาคภูมิ

นั้นยังขยายออกไปเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่น โดยเฉพาะเด็กและ เยาวชนนา�ไปสานต่อ ก่อความดีให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ก็มีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมปะปนอยู่ ทั้งที่ดีงามและที่ไม่พึง ประสงค์ อย่างไรก็ตาม การกระท �า การแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย หรือขัดใจ บางกรณีอาจเกิดขึ้นเป็น ไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะบางอย่างก็ไม่มีบรรทัดฐาน ดังนี้ องค์กรวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม ควรพิจารณาว่าสิ่งใดควรหรือไม่ อันใดจะต้องสื่อสารกับสังคมและ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายให้รู้ว่าสุ่มเสี่ยงจะเป็นความผิด หรือน�า ไปสู่ความขัดแย้ง

แท้จริง งานพระราชพิธีสา�คัญครั้งนี้ จะดา�เนิน

ต่อไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยผู้จงรักภักดีไม่คาด คิดว่าจะเกิดขึ้น เป็นงานที่มีกิจกรรมอันเป็นราชประเพณีมากมาย หลายประการ ที่บางอย่างไม่สมควรจะใช้ความรู้สึกนึกคิด ตีความ เข้าใจไปเอง แต่เมื่อคนส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย จึงมีผู้เผลอนา�ความคิด ความเข้าใจ ความเชื่อ ของตนเองออกเผย แพร่ แชร์หรือบอกต่อ บ่อยครั้งเป็นการขยายความในเรื่องที่ไม่ถูก ต้อง ไม่ใช่ความจริง กรณีนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรนา�ข้อมูล กิจกรรมที่มีขึ้น และที่กา�ลังจะเกิดขึ้นเผยแพร่ให้รับทราบในช่อง ทางที่คนทั่วไปใช้กัน ก่อนจะมีผู้อื่นนา�สิ่งที่ไม่ถูกต้องไปขยาย

ทั้งนี้ จะพบว่าหน่วยงานของรัฐก็อาจทา�ในสิ่ง

ที่ขัดความรู้สึกของประชาชน เช่นการนา�พระบรมฉายาลักษณ์ออก จากจุดที่ประดิษฐาน ซึ่งคงไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่ไม่เหมาะสม เพียง แต่ขาดการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี ข้อปฏิบัติ ต่างๆ ควรเป็นไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ โทรทัศน์ ขอให้ระวังความขัดแย้ง อย่ากระทบกระทั่งกัน การตัดสิน ความเห็นต่างว่ามีความผิดไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ต้องมีการตรวจสอบ และใช้กระบวนการยุติธรรมให้มีความสงบ เจ้าหน้าที่ต้องระวังไม่ ให้กระทบกระทั่ง ไม่ใช้ศาลเตี้ยและไม่ตัดสินกันด้วยกา�ลัง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.