ทำาแก้มลิง ไว้เก็บกักน้ำา ให้เกษตรกร

Daily News Thailand - - การเมือง -

“บิ๊กฉัตร” น้อมนำา แนวพระราชดำาริ พลิก ฟื้น “บึงสีไฟ” จังหวัด พิจิตร ทำาเป็นแก้ม ลิง เก็บกักน้ำาจากลุ่ม น้ำาน่าน แย้มยังช่วย บรรเทา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.