วงษ์คำ�จนัทร์

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

้ ( ุ ปฏิบัติการการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการ่ ศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ สังกัด สพม.30 นั้น เป็นการแนะนำาการใช้โปรแกรมแบบ ออนไลน์ เป็นบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การใช้งานระบบบริการ ด้านการส่งเสริมการมีงานทำา (VGNEW e-Services) และการใช้แบบทดสอบศักยภาพ และแปลผลจากการประมวลผล เป็นการ รวบรวมระบบให้การบริการต่าง ๆ ของกองส่ง เสริมการทำางานมาไว้ในระบบเดียวกัน ก่อให้เกิด ความสะดวกในการวางแผนประกอบอาชีพ การ ศกษาตอใหตรง ศึกษาต่อให้ตรง กับความถนัดของตนเอง การขอรับทุนการศึกษา การสมัครเข้าทำางาน เป็นการวัดบุคลิกภาพเพื่อ ประเมินความพร้อมและความเหมาะสม

การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมบันทึกการ วางแผนอาชีพ (Career Planning) และ ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำา (VGNEWe-Services) ของกรมการจัดหา งานที่ได้ดำาเนินการจัดทำาขึ้นง โดยให้นักเรียน กลุ่มเป้าหมายกรอกรายละเอียดเข้าสู่ระบบ นั้น จึงนับได้ว่าเป็นการพัฒนาและส่งเสริม การมีงานทำาอย่างมีทิศทางทั้งคนทำางานรวม ทั้งนายจ้าง้ (สถานประกอบการ) รับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและทิศทางตลาดแรงงานใน ยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการคุ้มครองแรงงาน อย่างเป็นระบบ.

นักวิชาการแรงงาน (จิตวิทยาแนะแนว) กล่าวว่า การประชุมเชิง

รวม 74 คน คุณฌามิณ ศรีภาชัย ศน. )

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.