‘เตรียมความพร้อมคุณแม่มือใหม่ยุคดิจิตอล’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

เพื่อครรภ์คุณภาพแหล่งผลิตนำ้านมบริสุทธ์ิ่ ์ ้ ์ อนาคตของทารกแรก เกิดต่อการเจริญเติบโต

สังคมปัจจุบันนี้มีแต่ความเร่งรีบแข่งขันกับเวลาและสถานการณ์ ต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่บทบาทที่จะต้องรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดเป็นยุคที่ เรียกว่าสังคมไฮเทคยุคดิจิตอล(Socialmedia) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำาคัญ ที่ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนให้รัดกุม และรอบคอบ โดยเฉพาะกับการวางแผนครอบครัวพร้อมที่จะสร้าง ครอบครัวเพื่อให้มีครรภ์คุณภาพที่ดีและดูแลทารกแรกเกิดด้วยนำ้านมแม่ ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่จะช่วยในการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กและ ห่างไกลโรคร้ายได้ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยสูง ดังนั้นคุณ พ่อคุณแม่มือใหม่ยุคดิจิตอลพร้อมที่จะเรียนรู้ใส่ใจในการเตรียมความ พร้อมวางแผนครอบครัว จะประกอบด้วย

1. การเตรียมความพร้อมส�าหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เพื่อ ครรภ์คุณภาพที่ดีเป็นอย่างไรบ้าง แบ่งตามช่วงเวลา 1.1 ช่วงก่อนการตั้งครรภ์ - การตรวจสุขภาพ ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ควรได้รับการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านร่างกายต่อการมีบุตร หรือผู้ที่มี โรคประจำาตัวควรได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการได้ หรือแพทย์ อนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการตั้ง ครรภ์ทั้งมารดาและทารก

- การคุมกำาเนิดที่เหมาะสม การคุมกำาเนิดเป็นการใช้ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อเลี่ยงการตั้งครรภ์ หรือการเว้นหรือชะลอเวลาการ ตั้งครรภ์ ให้อยู่ในช่วงเวลาที่ครอบครัวพร้อมสำาหรับการดูแลสมาชิกใหม่

- การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย เช่น ความเครียด การสูบ บุหรี่ การออกกำาลังกาย ยาและอาหารเสริมต่าง ๆ อาจต้องงดก่อนการตั้ง ครรภ์เป็นเวลานาน - การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่อยู่อาศัย - การเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูล การดูแลสุขภาพต่าง ๆ 1.2 ช่วงตั้งครรภ์ - การฝากครรภ์ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ และนำาพบแพทย์เพื่อ ทำาการฝากครรภ์ และได้รับการดูแลจากสูติแพทย์ เพื่อให้การดำาเนินการ ตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปกติ ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน และตรวจ ความสมบูรณ์ของทารก รวมถึงวางแผนการคลอดอย่างเหมาะสมในผู้ ป่วยแต่ละราย

- การปฏิบัติตนตามที่แพทย์แนะนำา โดยเฉพาะในสตรีที่มีภาวะ ครรภ์เสี่ยงต่าง ๆ เช่น การทานยา เป็นต้น

- การเตรียมของใช้คุณแม่ รวมถึงเตรียมสมุด ฝากครรภ์และเอกสารสำาหรับวันไปคลอดให้พร้อมเสมอ เตรียมอุปกรณ์เก็บนำ้านมเมื่อแม่ต้องไปทำางาน เป็นต้น

- การเตรียมของใช้เด็กอ่อนต่าง ๆ ชุดเด็กอ่อน ที่นอน ที่อาบนำ้า อ่าง ผ้าอ้อม เตรียมห้องสำาหรับลูกน้อย

- การเตรียมผู้ช่วยดูแลบุตร โดยเฉพาะ ครอบครัวที่มีบุตรคนแรก - การดูแล เอาใจใส่ ให้กำาลังใจจากคุณพ่อ - อื่น ๆ เช่น หูฟังเสียงหัวใจลูกในท้อง เพลง โมสาร์ท การเตรียมตั้งชื่อลูก การดูฤกษ์คลอด หนังสือ รับ ภาวะโภชนาการ ของมารดา ความเจ็บ ป่วยและโรคติดเชื้อ ต่าง ๆ ขณะตั้งครรภ์

2.พันธุกรรม เช่น ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม ต่าง ๆ

3. ยาและอาหารเสริมที่ได้รับก่อนและขณะตั้งครรภ์ บุหรี่ สุรา เป็นต้น 4. อารมณ์ ความเครียด ความวิตกกังวล 5. อื่น ๆ ได้แก่ การกระตุ้นพัฒนาการจากเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ เพลง แสง เสียง เป็นต้น

3. น้�านมแม่ ถือว่าเป็นยาวิเศษที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับทารก แรกเกิด อยากทราบว่ามีประโยชน์มหาศาลอย่างไรบ้าง ผลต่อสุขภาพของแม่ 1. ทำาให้มดลูกเข้าอู่เร็ว และป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 2. การคุมกำาเนิด เนื่องจากกดการทำางานของรังไข่ ก็จะทำาให้ ไม่ตกไข่ ถือเป็นการคุมกำาเนิดไปในตัวในช่วงที่ให้นมบุตรเต็มที่

3. ทำาให้แม่กลับมามีรูปร่างที่สวยงามได้เร็ว และลดน้ำาหนัก หลังคลอดได้เร็ว

4. ลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว มะเร็งเยื่อ บุโพรงมดลูกและมะเร็งเต้านม

5. อื่น ๆ ได้แก่ ประหยัด สะดวก ต้องอุ่น ผลต่อสุขภาพทารก 1. ด้านสุขภาพและการเจริญเติบโต นมแม่มีคุณค่าทาง โภชนาการครบตามความต้องการของร่างกายทารก ถือเป็นอาหารวิเศษ ที่สุดสำาหรับทารกวัยแรกเกิด โดยเด็กสามารถดื่มนมแม่อย่างเดียวได้ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน หลังจากนั้นการให้นมแม่ต่อเนื่องก็ยังมี ประโยชน์ต่อลูกน้อยเช่นกัน

2. ภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ให้ภูมิต้านทาน โรคติดเชื้อ นอกจากทารกจะได้ภูมิต้านทานโรคจากแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แล้ว ยังได้ภูมิต้านทานโรคจากนำ้านมแม่ด้วย นำ้านมที่หลั่งในระยะ 2-3 วันแรกจะมีสีค่อนข้างเหลือง เรียกกันว่า นมนำ้าเหลือง (Colostrums) ซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก วันหนึ่งจะหลั่งออกมา 10-40 มิลลิลิตร นมนำ้า เหลืองนี้มีประโยชน์มาก เพราะอุดมด้วยเม็ดเลือดขาว โปรตีน วิตามิน เอ และแร่ธาตุหลายชนิดในปริมาณที่มากกว่าในระยะ อื่น ๆ จึงเป็นภูมิต้านทาน ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อ เช่น หวัด โปลิโอ วัณโรค หูนำ้าหนวก ฯลฯ ให้กับทารกใน ระยะ 6 เดือนหลังคลอด และยังช่วยในการระบายท้อง ทำาให้การขับถ่ายเป็นไปตามปกติ ช่วยให้ระบบการย่อย อาหารทำางานด้วยดี จึงไม่ควรบีบทิ้งควรจะให้ทารกดื่ม นำ้านมแม่ในระยะต่อ ๆ มาก็มีปริมาณภูมิต้านทานที่ เหมาะกับทารก ทำาให้ทารกมีโรคติดเชื้อน้อย นมนำ้า เหลืองนี้จะมีอยู่ประมาณ 10 วัน ซึ่งหลังจากทารกคลอด ได้ 3-4 วัน นมนำ้าเหลืองจะเริ่มเปลี่ยนเป็นนำ้านม แล้ว อีก 1 สัปดาห์ก็จะเปลี่ยนเป็นนำ้านมแท้จริงอย่างสมบูรณ์

3. ด้านพัฒนาการ สัมผัสถึงความอบอุ่น ความ รัก ผลต่ออารมณ์บุตร และการเข้าสังคม

4. กรณีคุณแม่เกิดอาการคัดเต้านมในช่วงตั้ง ครรภ์จะมีวิธีบรรเทาอาการอย่างไรบ้าง

อาการเต้านมคัดขณะตั้งครรภ์เป็นการตอบ สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์ โดยบางรายอาจเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อเริ่มสงสัยจะตั้งครรภ์ หรือ ช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ที่เป็นผลทำาให้มีเลือดมาเลี้ยงเต้านม มากขึ้น เต้านมขยาย ต่อมน้ำานมมีขนาดใหญ่ขึ้น อาการดังกล่าวจะ ค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น และในบางรายจะมีอาการอีกครั้ง เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นใกล้วันกำาหนดคลอด เนื่องจากมีการผลิตน้ำานม และขยายตัวของต่อม และท่อน้ำานมมากขึ้น การดูแลเบื้องต้น ว่าที่ คุณแม่ควรเลือกหรือเปลี่ยนขนาดของเสื้อชั้นในให้เหมาะสมกับ ขนาดของเต้านมที่โตขึ้น และเลือกเนื้อผ้ารวมถึงโครงเหล็กที่เหมาะ สมหรือ หยุดการใส่เสื้อชั้นในมีโครงไปบางช่วง จะทำาให้อาการอึดอัด และคัดบรรเทาลงได้ 5. ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีวิธีใดบ้างที่ลูกจะได้รับนมแม่ 1. ดูดจากเต้าแม่โดยตรง 2. แม่บีบหรือปั๊มน้ำานมเก็บไว้ ข้อมูลจาก แพทย์หญิงสุขุมาลย์ สว่างวารี สูตินรีแพทย์ และแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลพญาไท 1 / http://www.phyathai.com ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ไม่

คุณวิน คุณวนิกุล จึง เกี่ยวกับแม่และเด็ก เป็นต้น 1.3 ช่วงหลังคลอด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.