คนไทยร่วมใจ ฝ่าวิกฤติความสูญเสีย

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ภาพความโศกเศร้าของคนไทยต่อ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะนี้ นพ.ยง ยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพ จิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ไม่นับว่า เป็น “ปัญหาความเศร้ารุนแรง” แต่เป็น ภาวะความโศกเศร้าปกติต่อการสูญเสียองค์ พระประมุขของประเทศ

“จากการออกหน่วยแพทย์ในการ ดูแลสภาพกาย และใจของประชาชนพบว่า มีความเจ็บป่วยทางกายและเข้ารับบริการใน ช่วง 7 วัน หลังสวรรคต มีประมาณ 3 แสน คน ในจำานวนนี้มีปัญหาสุขภาพจิตพันกว่า รายแต่ก็ได้รับการเยียวยาแล้ว ถือว่าน้อยมาก ไม่ถึง 1% นั่นเป็นเพราะมีการจัดการให้การ แสดงความเศร้าโศกอย่างเหมาะสม จนผ่านพ้น วิกฤติมาได้”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ยังต้องคอย ติดตามและค้นหาผู้ที่มีอาการ “เศร้าเสียใจ ยาวนาน” ซึ่งจะนับจากการพ้นช่วง 1 เดือนไป แล้ว เพราะตามปกติ สภาพจิตใจคนเราจะ ค่อย ๆ คลายความโศกเศร้าและกลับเข้าสู่ภาวะ ปกติภายใน 1 เดือน โดยใช้การทำางาน ทำา กิจวัตรปกติจะเป็นตัวช่วยให้คนเรากลับคืน สภาพจิตใจที่ปกติได้เร็วที่สุด ดังนั้นในกลุ่มคน วัยทำางานจึงไม่น่าเป็นห่วง แต่ ณ ขณะนี้ ยังมี คนอีก 2 กลุ่มที่มีกิจวัตรแตกต่างจากคนทั่วไป คือ “เด็ก” และ “ผู้สูงอายุ”

ในกรณีของเด็ก โดยเฉพาะช่วงนี้ปิด ภาคเรียนแต่ทีวีก็ไม่มีรายการสำาหรับเด็ก และ ในสภาพแวดล้อมที่โศกเศร้าจะทำาให้เด็กเริ่มมี ปัญหาความไม่เข้าใจ เกิดอะไรขึ้น ทำาไมพ่อ แม่ร้องไห้ ทำาไมพ่อ แม่สนใจแต่รายการข่าว ซึ่งตัวเด็กเองไม่สามารถติดตามทำาความเข้าใจ กับเนื้อหาเหล่านั้นได้หมด กลายเป็นปัญหา สุขภาพ จิตที่เกิดจากความรู้สึกถูก ทอดทิ้ง ดังนั้น พ่อ แม่ ผู้ ดูแลเด็กต้องดูแลเด็กให้ เหมือนปกติ ซึ่งตรงนี้จะดี ต่อทั้งพ่อ แม่ ให้ฟื้นคืน สภาวะปกติได้เร็ว

ส่วนกลุ่ม ผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีงานทา� อยู่บ้านทั้ง วัน ดูรายการทีวีมาก โดย เฉพาะคนกลุ่มนี้มีชีวิตอยู่ มาพร้อม ๆ กับการขึ้น ครองราชย์ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เพราะ ฉะนั้นผู้สูงอายุจะมีความ รู้สึกโศกเศร้ามาก เมื่อรับรู้ แต่เรื่องราวความโศกเศร้า ทุกวัน จะท�าให้กลับมามี สภาวะจิตที่ปกติได้ิ ี่ป ิไ ยากกว่าวัยอื่น ดังนั้น ลูกหลาน

“สื่อ” คือ หัวใจส�าคัญที่จะช่วยประคับประคอง จิตใจของคนไทยให้เข้มแข็ง และผ่าน วิกฤติความโศกเศร้าไปได้ การเสนอเรื่อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.