ทรงห่วงใย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทั้งเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นประจำาทุกปี ทรงเยี่ยมพสกนิกรมุสลิมในท้องถิ่นห่างไกลให้ เข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิด พระราชทานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำาริฯ ทรงรับเด็กกำาพร้ามุสลิม ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวมถึงตำานาน “พระสหายแห่งสายบุรี” อันแสดงถึงความใกล้ ชิดของกษัตริย์กับราษฎร ฯลฯ ส่วนพระราชพิธี พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง บำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรม ศพฯ ขณะที่ “พระองค์โสม” ทรงทอดไก่ ประทานประชาชนอีกวันยาวนานถึง 7 ชั่วโมง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.