ส่ง

Daily News Thailand - - Teenzone-เยาวชน -

เสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องผลกระทบจากเ การทิ้งขยะไม่ถูกวิธี ผ่านสมุดภาพระบายสีสำาหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” บริษัทิ ั โ โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำากัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพ) และสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวสมุดภาพระบายสีสำาหรับเด็ก “จุด ประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” หรือ Bright Minds for a โคเวสโตร เอจี กล่าวว่า ขยะที่อยู่ในมหาสมุทรนับได้ว่าเป็นปัญหาสำาคัญ ระดับสากลที่ส่งผลกระทบมนุษย์และโลก ปัญหาเกิดจากการจัดการขยะและ แนวทางการปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ดีเพียงพอ นอกจากนี้ยังรวมถึงการ ขาดจิตสำานึกในการทิ้งขยะให้ถูกวิธีของประชาชนโดยทั่วไป เราจึงต้องการ ปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกที่ดีแก่เยาวชนตั้งแต่พวกเขายังเด็ก ให้ตระหนักถึง ความสำาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนานและแฝงแง่ คิดที่เป็นประโยชน์ผ่านสมุดระบายสีเล่มนี้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการและฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดแค จ.สมุทรปราการ อาทิ เรียนรู้ทำาไม ่ ไี ิ ใ็ โ ี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.