‘ตามเสด็จในหลวง ’... สุทัศน์ พัฒนสิงห์’

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ปฐมฤกษ์คือฉบับวันที่์ ื ั ั ี่ 28 มีนำคมี 2507 ซึ่ ซึ่งก็ถือเป็นวันก่อตั้ง็ ื ป็ ั ่ ้ ั เดลินิวส์ิ ิ ส์ ที่ี่ ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อจำก แนวหน้ำแห่งยุคเดลินิวส์ เป็น เดลินิวส์ เมื่อ วันที่ 4 มกรำคม 2522 สุทัศน์ อยู่ในต้นธำรด้วย ด้ำนหนึ่งเขำเป็นช่ำงภำพหนังสือพิมพ์คนแรกที่ได้รับกำรประกำศ เกียรติคุณยกย่องเป็น “ศิลปินนักถ่ำยภำพไทย” จำกสมำพันธ์กำรถ่ำยภำพ ไทย ขณะที่อีกด้ำนที่สำ�คัญยิ่ง ที่เขำบอกว่ำ “คือความประทับใจที่สุด” ใน กำรท �ำ หน้ำที่เกือบ 4 ทศวรรษ คือ... ได้ตำมเสด็จ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศำนุวงศ์เพื่อทำ�หน้ำที่ช่ำงภำพ

ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง จนปัจจุบัน และรวมถึงในอนำคต หนังสือพิมพ์ค่ำย สี่พระยำ ค่ำยสีบำนเย็น น้อมยึดถือสถำบันพระมหำกษัตริย์อยู่สูงสุดเหนือสิ่ง อื่นใด ซึ่งย้อนไปในยุคที่ดำ�เนินกำรโดยบริษัท ประชำช่ำง จำ�กัด กับหนังสือพิมพ์ เดลิเมล์ วันจันทร์ ที่ก่อตั้งโดย นำย ห้ำงแสง ได้มีกำรมอบหมำยให้ สุทัศน์ ทำ�หน้ำที่ผู้สื่อข่ำว และช่ำงภำพสำยพระรำชสำ�นัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุด มิได้ พระองค์เสด็จพระราชดา�เนินไปในทุกภูมิภาค ทั่ว ถิ่นแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะทุรกันดารเพียงใด เพื่อทรงช่วยเหลือประชาชน ของพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นยิ่งต่อประชาชนคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท

เป็นเวลำยำวนำนถึง 37 ปี ในสถำนะผู้สื่อข่ำว และช่ำงภำพสำยพระ รำชสำ�นัก สุทัศน์ พัฒนสิงห์ มีโอกำสได้ตำมเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จฯ เพื่อทรงช่วยเหลือประชำชน ไปทั่วทุกภำคของ ประเทศไทย

...สุทัศน์ พัฒนสิงห์ เกิดเมื่อ 16 พฤษภำคม 2473 ที่ อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่ อ.บ้ำนนำสำร โรงเรียนกวดวิชำวัดสุทัศนเทพวรำรำม และโรงเรียนสำกลกำรบัญชี เขำเริ่ม ทำ�งำนครั้งแรกเมื่อ 20 มิถุนำยน 2496 เป็นช่ำงภำพหนังสือพิมพ์สุภำพบุรุษ และประชำมิตรรำยวัน แต่ต่อมำหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับถูกรัฐบำลสั่งปิด อัน สืบเนื่องจำกนำ�เสนอข่ำวเกี่ยวกับกบฏแมนฮัตตัน เขำจึงย้ำยไปเป็นช่ำงภำพ หนังสือพิมพ์ศรีกรุง และหนังสือพิมพ์ลิเบอร์ตี้ ฉบับภำษำอังกฤษ ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2496

ต่อมำ เขำได้เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของต้นธำร เดลินิวส์ เริ่มท ำ�งำนเมื่อ 15 พฤศจิกำยน 2498 ทำ� ทำ�หน้ำที่ผู้สื่อข่ำวหน้ำที่ผ้สื่อข่ำว และช่ำงภำพสำยพระรำชสำ�นกัและช่ำงภำพสำยพระรำชสำ�น กั ของ หนังสือพิมพ์ เดลิเมล์ วันจันทร์ และหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ๆ ซึ่งในยุคอดีตนั้น สำ�หรับ นายห้างแสง เหตระกูล ผู้ก่อตั้งเดลิเมล์ และเดลินิวส์ ก็ได้รับพระเมตตำ จำก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในกำรเข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำย เงินจำ�นวน 5 แสนบำท โดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย ทั้งนี้ พระองค์ ท่ำนทรงมีพระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ มำกมำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนคน ไทย มำนับแต่ยุคอดีต... โดย สุทัศน์ เล่ำไว้ว่ำ...

“เมื่อทราบความประสงค์ นายห้างแสง ว่าต้องการจะถวายเงินโดย เสด็จพระราชกุศล ผมก็แจ้งที่กองราชเลขาฯ ทางราชเลขาฯ บอกว่าเดี๋ยวดู ตารางก่อนว่าทรงว่างวันไหน แล้วราชเลขาฯ ก็แจ้งมา และพาขึ้นพระตา�หนัก เพื่อคอยอยู่ที่ห้องโถงชั้น 2 สมัยนั้นยังไม่มีลิฟต์ มหาดเล็กเข้าไปถวายบังคม ทูล ท่านก็เสด็จออกมา นายห้างแสง กราบบังคมทูล และถวายเงิน ท่าน ก็ทรงขอบใจ บอกว่าจะเอาเงินนี้ไปช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อน เพราะตอนนั้นโรค เรื้อนระบาดมากที่พระประแดง พระองค์จะเอาเงินไปช่วยคนป่วย ทรงถาม สารทุกข์สุกดิบ นายห้างแสง และตรัสว่าให้กิจการเจริญรุ่งเรือง...”

ทั้งนี้ พระเมตตำล้นพ้นของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ยังควำมปลื้มปีติแก่คณะผู้บริหำรและคณะผู้จัดทำ�หนังสือพิมพ์ค่ำยสี่พระยำ นั้น เมื่อ 9 มิถุนำยน 2537 ก็ถือเป็นวันสำ�คัญอีกวันหนึ่ง โดย ไซ้กี เหตระกูล ภรรยำนำยห้ำงแสง ได้มีโอกำสเข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเครื่องสลำยต้อกระจก กล้องผ่ำตัด และเครื่องมือผ่ำตัด เพื่อพระรำชทำนแก่คณะแพทย์

กล่ำวสำ�หรับ สุทัศน์ พัฒนสิงห์ เมื่ออำยุ 65 ปี ก็ได้วำงมือจำกกำรทำ� หน้ำที่ ซึ่งในส่วนของครอบครัวนั้น คู่ชีวิตของ สุทัศน์ คือ วรรณะ พัฒนสิงห์ โดยมีบุตร 3 คน คือ น.ส.ทัศนาวดี, น.ส.วรางคณา และ นายณัฎฐ์ พัฒน สิงห์ ซึ่งทั้ง 3 คนจบกำรศึกษำที่สหรัฐอเมริกำ และครอบครัวของ สุทัศน์ นั้นใน ปัจจุบันก็พำ�นกัอยู่ในสหรัฐอเมริกำ

นอกจำกได้รับกำรยกย่องเป็นศิลปินนักถ่ำยภำพไทย เขำยังได้รับโล่จำก สมำคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็น “นักหนังสือพิมพ์ดีเด่น” ควรยกย่อง เป็นผู้ประกอบวิชำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และได้รับโล่ในฐำนะ “ช่ำงภำพดี เด่น” มีมนุษยสัมพันธ์ดี จำกสมำคมช่ำงภำพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และที่ สำ�คัญ เขำได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เบญจมำภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2519...หำกแต่ ความภาคภูมิใจที่สุดของเขาคือการได้ตามเสด็จ

“นับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต” ...สุทัศน์ พัฒนสิงห์ ระบุไว้ ส ำ�หรับกำรที่ เขำมีโอกำสได้ทำ�หน้ำที่ ได้ตำมเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปทั่วทุกภำคของประเทศไทย เป็นเวลำยำวนำนถึง 37 ปี ซึ่งเขำได้มอบฟิล์ม และภำพถ่ำย ที่ได้เก็บรักษำไว้ตลอดชีวิต แก่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ เพื่อ ประโยชน์แก่สำธำรณชนชำวไทยตลอดไป

ในวันนี้ สุทัศน์ เล่ำย้อนว่ำ ตลอดชีวิตที่ทำ�งำนในฐำนะนักข่ำวและช่ำง ภำพ ตำมเสด็จพระองค์ไปในทุกจังหวัด มีควำมภำคภูมิใจ และประทับใจ ที่ได้ ทำ�งำนใกล้ชิดพระองค์ท่ำน... “สมัยนั้น มีผมเป็นนัก ข่าวและช่างภาพหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวที่ตามเสด็จ นอกนั้นก็จะเป็นทีวีไม่กี่ช่อง ได้ตามเสด็จพระองค์ท่าน ไปทุกที่...”

“ดีใจมากที่ได้เกิดเป็นข้ารองบาท พระองค์ท่านทรงน่ารักมากในการดูแลสารทุกข์สุก ดิบประชาชน แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ลา�บาก พระองค์ก็เสด็จฯ ไปทุกที่ เหมือนไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย”

“ครั้งหนึ่ง ที่ จ . นราธิวาส หนทางลา�บากมาก พระองค์ก็เสด็จฯ เยี่ยม ประชาชน ตรวจสภาพพื้นที่ริมน้า� จู่ ๆ ฝนก็ตก มหาดเล็กหาร่มมากางถวาย แทบไม่ทัน แต่พระองค์ก็ทรงดูแลตัวเองนะ มีพลาสติกคลุมพระเศียร”

“ที่ จ . เชียงใหม่ พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปตามดอยตามเขาที่มีประชาชน ของพระองค์อยู่ บางแห่งหนทางน่ากลัวมาก เป็นเหวลึกลงไป ต้องปีนเขา ข้ามดอย พระองค์ท่านรับสั่งถามว่า ... จะไปหรือเปล่า ถ้าไม่ไปอด ...”

...สุทัศน์ เล่ำย้อนอดีตด้วยควำมตื้นตัน พร้อมระบุอีกว่ำ...ในตอนนั้น ได้ ตำมเสด็จ พระองค์ท่ำนก็ทรงทักทำยตลอด โดยกำรทำ�งำนของนักข่ำวและช่ำง ภำพในสมัยนั้น ไม่มีตำรำงว่ำวันใดพระองค์ท่ำนจะเสด็จฯ ไปที่ใด นอกจำกมีงำน พระรำชพิธีถึงจะมีตำรำงบอก “ทุกวันพวกนักข่าวและช่างภาพจะต้องไปจอดรถ รอหน้าวัง... เมื่อเห็นรถนา�ออกมา รถข่าวก็จะเตรียมตัว และขับรถตามกันไปใน ตอนนั้นเลย เป็นอย่างนี้ทุกวัน...พอรถนา�ออกมา พวกเราก็มีหน้าที่ตามอย่างเดียว พอพระองค์ท่านเสด็จฯ ลงเยี่ยมราษฎรในจุดที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ทราบจุด หมายที่สอง เราก็จะไปล่วงหน้ากัน...”

“พระองค์ทรงงานถึงดึกเสมอ...สมัยนั้น เวลาเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ที่ต่างจังหวัด จะทรงขับรถเองตลอด พระองค์ท่านทรงงานหนักมาก ทรง เอาพระทัยใส่ประชาชนมาก เดี๋ยวลุก เดี๋ยวนั่ง ทรงพูดคุยกับคนแก่ ตรัส ถามสารทุกข์สุกดิบ บางแห่งพระองค์ทรงนั่งนานเป็นครึ่งชั่วโมง อย่างที่ จ.สกลนคร ที่มีคนแก่มาเฝ้าฯ รับเสด็จมาก”

...เป็นอีกส่วนจำกประวัติศำสตร์อันสำ�คัญ ที่ สุทัศน์ พัฒนสิงห์ เล่ำ ย้อนไว้ พร้อมทั้งระบุว่ำ... แม้จะย้ำยไปอยู่สหรัฐอเมริกำ แต่ก่อนหน้ำนี้ก็เพิ่ง กลับไทย เพื่อร่วมแสดงพระพรพระองค์ท่ำน ขอให้ทรงหำยจำกพระอำกำร ประชวร ขณะที่ในตอนนี้ เขำอยู่ที่สหรัฐ ซึ่งเขำบอกว่ำ... “อยากจะกลับไทย มาก เพื่อร่วมแสดงความอาลัยพระองค์ท่าน” เเละ “คา�สอนต่าง ๆ ของ พระองค์ท่าน อย่างการอยู่อย่างพอเพียง...

ผมจะน้อมนา�มาปฏิบัติจนชั่วชีวิต...”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.