‘โคพระราชทาน’ สู่การเดินตามรอยพ่อหลวง

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

ป็ ป็นหนึ่งคนไทยที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จึ ่ ไ ี ่ ึ ้ใ ็ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้น้อมนำาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิต จนสามารถเลี้ยงตัวเอง เลี้ยง ดูครอบครัวได้อย่างมีความสุข และตอนนี้เขากำาลังเดินตามรอยพ่อ หลวง เผยแพร่แนวคิดของพ่อสู่ผู้คนรอบข้าง

เบส–ปฏิวัติ อินทร์แปลง เด็กหนุ่มวัย 24 ปี เจ้าของฟาร์ม โคนมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า ฟาร์มอินทร์แปลง ในจังหวัดชุมพร ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยได้รับ “โคนมพระราชทาน” และตั้งแต่นั้นมาเขาก็มั่นใจว่า “คิด ถูก” ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อาชีพ พระราชทานที่ในหลวงทรงให้แก่คนไทย

เบสเล่าด้วยนำ้าเสียงภาคภูมิใจ ว่า เขาได้รับโคนมพระราชทานเมื่อตอน อายุ 14 ขณะเรียนอยู่ในชั้น ม.2 ในตอน นั้นครอบครัวค่อนข้างลำาบาก เพราะสูญ เสียพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว จากอุบัติเหตุ แม่ซึ่งทำางานรับจ้างรายวัน ก็มีรายได้ไม่พอ คุ ณตาให้วัวมาเลี้ยง 1 ตัว เขาและแม่จึงคิดจะยึดอาชีพเลี้ยงวัว เบสทราบว่าพระตำาหนักสวนจิตรลดามีโครงการมอบโคแก่บรรดา เกษตรกร เขาจึงเขียนจดหมายไปขอโคพระราชทาน โดยเล่าเรื่องราว การต่อสู้ชีวิตของตนเองกับแม่

“ในตอนนั้นผมไม่คิดว่าจะได้รับโคพระราชทาน เพราะผม ก็เป็นแค่เด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง แถมผมยังขอเป็นโคเพศเมีย เพราะ อยากนำามาเป็นแม่พันธ์ุให้ลูกให้หลาน แต่โคที่พระราชทานจะเป็น โคพ่อพันธ์ุ ซึ่งสิ่งที่ผมขอไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่ 3 เดือน ต่อมาผมก็ได้รับหนังสือจากสวนจิตรฯ ว่า ในหลวงพระราชทานโค แม่พันธ์ุให้ ช่วงนั้นเป็นต้นปี 2549 ผมและแม่ดีใจอย่างหาที่สุดไม่ ได้ และตั้งใจที่จะเจริญรอยตามพระองค์”

เบสและแม่จึงก่อร่างสร้างตัว่ ึ ่ ่ ้ ั จากโคนมเพียงโ ี 1 ตัวั แม้จะ้ ต้องเรียนไปด้วย ทำางานไปด้วย โดยเช้าและเย็นเบสจะรับหน้าที่รีดนม โคควบคู่กันไป จนกระทั่งจบ ม.6 ที่เป็นจุดพลิกผันในชีวิต เนื่องจากแม่ ประสบอุบัติเหตุกระดูกแขนแตก ต้องเข้าเฝือกและทำางานไม่ได้ เบสจึง ตัดสินใจพับความฝันที่จะเรียนสัตวแพทย์ มาทำางานแทนแม่ แม้จะ ลำาบาก แต่ก็อดทนไม่ย่อท้อ โดยยึดหลักคำาสอนของในหลวงมาโดย ตลอด จนทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และฟาร์มอินทร์แปลงก็ดีขึ้นตาม ลำาดับ

นอกจากทำาอาชีพพระราชทานด้วยโคพระราชทานแล้ว เบส ยังน้อมนำาพระราชดำารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำา วันด้วย “พ่อบอกว่าให้ทำาในสิ่งที่ใช้ ใช้ในสิ่งที่ทำา” ฟาร์มอินทร์แปลง ของเบสจึงทำาบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลวัวใช้เอง เพื่อประหยัดพลังงาน กากตะกอนบ่อแก๊สก็ทำาปุ๋ยไว้ใช้ เพื่อแจกให้คนในชุมชนเอาไปใส่ที่แปลง ปลูกหญ้าและเกี่ยวหญ้ามาขายให้ฟาร์มโคนมของน้องเบส ส่วนนำ้าล้าง คอกวัวก็นำานำ้าจากบ่อแก๊สขึ้นมาใช้ นำ้าดีจะใช้เพียงล้างเต้านมวัวเท่านั้น ทำาให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้ถึง 40% แบบที่เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ี ่ โ โ ี ั ใ ใ์ช้้ เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น ทุกคนสามารถน้อมนำา มาปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะมีหรือจน คือ เราพอ เพียงตามฐานะ ตามกำาลัง ตามหน้าที่ของ เรา คือ “พอเพียง” ถ้าเรารู้จัก “พอ”

การน้อมนำาคำาสอนของในหลวงมาปฏิบัติฏิบับ ติ ทำาให้ปัจจุบัน พื้นที่ 2 ไร่ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของาย ของ ครอบครัว จากวัว 1 ตัวบนพื้นที่ว่างเปล่า ตอนนี้ฟาร์ม อนนี้ฟา้ร์ม์ อินทร์แปลงบนพื้นที่ขนาดเท่าเดิม แต่มีวัว 46 ตัว มีบ่อแก๊สชีวภาพ ต้นไม้ พืชสวนครัว และบ้านเล็ก ๆ ที่เต็ม ไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุขอีก 1 หลัง สามารถรีด นมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์รสต่าง ๆ เพื่อ ส่งไปยังตลาดใน 5 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต สตูล และเกาะสมุย รวมไปถึงสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่าง เช่น โยเกิร์ต และชีส ออกจำาหน่าย ซึ่งล้วนแต่นำาคำาสอน ของพ่อหลวงมาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น

เบสบอกว่า หากจะให้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ยึดตามแนวทางพระราชทานและเป็นแรง บันดาลใจให้ตนเอง คงไม่สามารถบรรยายได้หมด แต่ให้ดูการทรงงาน เพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด 70 ปีที่ครองราชย์ และตอนนี้เขากำาลัง ทำาให้คนอื่น ๆ เห็นว่าแนวพระราชดำาริของในหลวงเป็นเรื่องจริงและ ทำาได้ โดยดูได้จากฟาร์มอินทร์แปลงของเขา ที่ตอนนี้กลายเป็นแหล่ง ศึกษาดูงานของทั้งเกษตรกร และเยาวชนคนรุ่นใหม่

ให้เห็นว่า ในหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจที่มีพลังเพียง ใด!!.

“คำาว่าพอเพียงของในหลวง ไม่ได้มีไว้สำาหรับคนจนเท่านั้น ไม่ใช่การดำาเนินชีวิตแบบโบราณ ล้าหลัง แต่คือการดำาเนินชีวิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.