รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

เห็น ร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศครั้งใด จะเกิดความ รู้สึกตื้นตันใจขึ้นมาทุกครั้ง ถึงต้องบอกว่า ไม่ผิดเลยที่มีคนพูดว่า แม้พระองค์ท่านจะสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ แต่คงทรงมีความสุข เมื่อมองเห็น ความเป็นน ้�าหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย ดังเช่น ประโยคที่ว่า รักพ่อก็ต้องทา�เพื่อพ่อ

ยิ่งเห็นบรรดาจิตอาสา ที่เสียสละเข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ แล้ว ยิ่งต้องขอปรบมือให้กับความเสียสละอันยิ่งใหญ่ กับการทา�งานครั้งนี้ บางคนเสียแรง บางคนเสียทั้งทรัพย์ ทั้งแรง แต่กลับไม่มีใครปริปาก บ่น ต่างร่วมแรงร่วมใจ ต้องการให้ การแสดงความอาลัย และร่วม พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และสมพระเกียรติมากที่สุด.. ผมขอคารวะด้วยความจริงใจ

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ไม่เขียนถึงไม่ได้เลย คือการทา�งานของ ต า�รวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วย ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในช่วงพระราช พิธี ที่มีความส�าคัญยิ่งในห้วงเวลานี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบ งานด้านความมั่นคง

ต้องบอกงานนี้ เรียบร้อยจนหาที่ติ และว่ากล่าวในทางลบ ไม่ได้จริง ๆ และคงไปบอกว่าโชคช่วยไม่ได้จริง ๆ ผลงานและความ สา�เร็จที่เกิดขึ้น มาจากประสบการณ์ ความพร้อม และความทุ่มเท เอาใจใส่ของ “บิ๊กป้อม” แท้ ๆ อย่าลืมว่า การดูแลความสงบเรียบร้อย ในระหว่างมีพระราชพิธีที่สา�คัญยิ่ง รวมถึงการอา�นวยความสะดวก ให้กับประชาชน เป็นจา�นวนเรือนแสนเรือนล้านไม่ใช่ทา�ได้ง่าย ๆ

ผมถึงบอกไว้อยู่เสมอ ภารกิจด้านความมั่นคง ถือเป็นงาน ยากที่สุด เนื่องจากเป็น ปัจจัยสา�คัญของทุกรัฐบาล เชื่อเถอะ ถ้า “พล.อ.ประวิตร” ไม่แน่จริง ไม่สามารถสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้น ได้ วันนี้ทุกฝ่ายไม่ว่า จะเป็นทหาร ต า� รวจ ฝ่ายปกครอง ทา�งาน สอดประสานได้อย่างดีเยี่ยม

แม้กระทั่งการมอบหมายให้ หน่วยทหารช่างจากกองพัน ทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมเครื่องมือ เข้าติดตั้ง สะพาน เบลลี่ (สะพานคนเดินชั่วคราว) บริเวณคลองหลอด ข้างสะพาน ผ่านพิภพลีลา หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชด า�เนิน กทม. โดยใช้เวลาติดตั้งสะพานนี้ตลอดทั้งคืนวันที่ 21 ต.ค. 59 และ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 04.00 น.

จุดประสงค์เพื่อให้สะพานคนเดินชั่วคราว ช่วยอ�านวย ความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ และแสดง ความอาลัยได้ใช้สัญจรเดินข้ามคลองหลอด เพื่อเข้าสู่พื้นที่ท้อง สนามหลวง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย “บิ๊กป้อม” ก็เป็นคนสั่ง การ เพราะห่วงใยประชาชน

แต่ที่ผมแปลกใจคือ ในท่ามกลางความเป็นหนึ่งเดียวของ คนไทย คือ แถลงการณ์ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เรื่อง ให้ยุติการตรวจค้น จับกุม คุมขังนักศึกษาและเยาวชน จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลการ ที่เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 20 ต.ค.

ระบุตอนหนึ่งว่า ในวันที่ 19 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจ ค้นและควบคุมตัวนักศึกษาและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาค ใต้ ย่านรามคา�แหงจา�นวน 2 คน ในช่วงบ่ายและ 5 คนในช่วงคา่�

รวมทั้งมี การตรวจตราชมรมนิสิตนักศึกษามุสลิมใน มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นและ ส่งผลให้นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ า�นวนมากหวาด กลัว ไม่กล้าพักอาศัยในที่เดิมอีกต่อไป

จริง ๆ ผมกลับเห็นว่า ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ด้านความ มั่นคง เป็นการตรวจค้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย หลังจากก่อน หน้านี้ มีข่าวว่า จะมีการก่อวินาศกรรมใน3 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คงต้องถามว่า ถ้าหน่วยงานรัฐไม่หาทางป้องกัน ป้องปราม ไว้ก่อน หากเกิดเหตุร้ายขึ้นมา เดี๋ยวก็ถูกตา�หนิอีกว่า การข่าวล้มเหลว เจ้าหน้าที่อ่อนหัด ทา�ไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุ แล้วค่อยมาแก้ไขปัญหา

อย่าลืมว่า ประเทศไทยเคยมีบทเรียน จากเหตุร้ายที่เกิด ขึ้นหลายครั้งแล้ว ผมเชื่อว่า การควบคุมผู้ต้องสงสัย เมื่อตรวจ สอบแล้วพบว่าไม่มีอะไร เจ้าหน้าที่ก็ต้องปล่อยตัวตามกฎหมาย ไม่ท า� อะไรเกินเลยกับระเบียบข้อบังคับ

วันนี้นอกจาก จะต้องชื่นชม “บิ๊กป้อม” แล้ว ยังต้องช่วย กันให้ก �าลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย ที่วันนี้ท �า งานกัน ชนิดต้องเรียกว่า เกินร้อย ไม่ปล่อยให้ใครเข้ามา ก่อเหตุร้ายในช่วงวาระสา�คัญ .

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.