โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

โ โครงการห้วยองคต้ อันเนื่องมาจากพระราชดา�ริั ื ่ � ิ ตั้งอยู่บนพื้นที่ั ้ ่ ื ้ ี ่ หมู่ 3 บ้านห้วยแม่ละวาง หมู่ 4 บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 5 บ้านบารมี และ หมู่ 7 บ้านห้วยองคต ตา�บลสมเด็จเจริญ อา�เภอหนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี ถือเป็นโครงการพระราชทานพระราชดา�ริโดยตรง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2533 พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระราชกระแส รับสั่งกับ นายสุเมธ ตันติ เวชกุล เลขาธิการสา�นักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดา�ริ หรือ กปร. และเลขาฯมูลนิธิชัย พัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่า ได้ ทราบว่า พระเทพสิทธิญาณ รังสี ได้ไปด�าเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ้ ่ ต�าบลหนองปรือ อ �า เภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี(ปัจจุบันอยู่ในเขตตา�บลสมเด็จเจริญ) ซึ่ง จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดี ขอให้เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา ไปนมัสการ พระเทพสิทธิญาณรังสี เพื่อช่วยประสานการ ดา�เนินงานในโครงการดังกล่าวนี้ รวมทั้งให้กรมชลประทาน ดา�เนินการ พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บนา้�ตามลา�นา้�สาขาต่าง ๆ ของห้วยลา�ตะเพลิน ในเขตอา�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอา�เภอต่าง ๆ จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งลา�ห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึง ห้วยตะกวด ห้วยกระพร้อย และห้วยป่าไร่ เพื่อหานา้�ช่วยเหลือราษฎรในเขต โครงการ ให้มีนา้�ทา�การเพาะปลูก และบริโภคได้ตลอดปี และ สมควรปลูกป่า ตามบริเวณของอ่างเก็บนา้�ต่าง ๆ ที่จะทา�การ ก่อสร้างเป็นการฟื้นฟูสภาพต้นน้า�ลา�ธารด้วย

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ได้พระราชทานพระราชดา�ริให้จัดหาที่ดินในพื้นที่บริเวณดัง กล่าวจ�านวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และ พระราชทาน ชื่อว่า “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระ ราชดา�ริ” โดยพระองค์ทรงเน้นเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทา� กนิร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อดา�เนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมให้ กลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการแยกพื้นที่ให้เหมาะ สมกับสภาพพื้นที่ในด้านการอนุรักษ์ั ้ ื ี่ใ ้ ั ์ การฟื้นฟูสภาพเป็นแหล่งต้นน้�าฟื้ ฟ ป็ ่ ้ ้ � ลา�ธาร การจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ทา�กนิ และพื้นที่ส่วนกลางในการก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่จ า�เป็นต่าง ๆ 2. เพื่อด า�เนินการจัดระเบียบชุมชนให้ราษฎร ได้เข้าอยู่อาศัยู และทา�กนิในพื้นที่ที่ได้ดา�เนินการจัดสรรไว้แล้วอย่างเหมาะ สม และถูกต้อง 3. เพื่อดา�เนินการส่งเสริม่ และพัฒนาอาชีพให้ราษฎรได้ อาศัย และทา�กนิในลักษณะ พึ่งตนเองควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากร อย่างยั่งยืน 4. เพื่อดา�เนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” (บ้าน วัด ราชการ และโรงเรียน) พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และ วิถีไทยด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุก ๆ ฝ่าย

ทั้งนี้ มีลักษณะของโครงการเป็นการนา�พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ ราษฎรบุกรุกครอบครองอยู่ กลับคืนมาโดยจ่ายเงินชดเชยให้ แล้วนา�พ นื้ที่้ ่ มาจัดแบ่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพป่าไม้ พื้นที่พัฒนาแหล่งน้า� ที่อยู่อาศัย ที่ทา�กนิ พื้นที่ส่วนราชการ และที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แล้วจัดให้ราษฎรที่บุกรุกครอบครองอยู่เดิม ได้เข้าอยู่อาศัย และทา�ก นิในพื้นที่ที่จัดให้ใหม่ สา�หรับที่อยู่อาศัยจัดระบบ สาธารณูปโภคที่ทปโ ี่ � �ากินิ จัดระบบนั �้ ้�า ชลประทาน การส่งเสริมและพัฒนา อาชีพให้แก่ราษฎร รวมทั้งการพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป

โดยพื้นที่โครงการห้วยองคต อั อันเนื่องมาจากพระราชดา�ร ิ อยู่ในเขต ป่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขาพระฤาษี เขา บ่อแร่ แปลงที่ 2 ส�านักงานคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ โดยสานักงาน� กปร. ขอ อนุญาตใช้พื้นที่ จา�นวน 20,625 ไร่ จากกรมป่าไม้ เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ 1.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม วั วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวันที่ 7 การเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มเลี้ยงเป็ด กลุ่มเลี้ยงไก่พื้น กุ กุมภาพันธ์ 2564 การจ่ายเงินชดเชย เมือง กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงปลา 2.ส่ง ค ค่าที่ดินให้แก่ราษฎรที่ครอบครองที่ดิน เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน มีโรง อยู่ไร่ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 85.87 พยาบาล ขนาด 30 เตียง 3.ด้านการศึกษา มี ล้านบาท คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ศู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ศูนย์ กศน. 1 แห่ง 17,174 ไร่ โดยใช้เงินจากมูลนิธิชัยพัฒนา และเงินที่ ่ พระเทพสิทธิญาณ โรงเรียนมัธยม ม.1-ม.3 จา�นวน 2 แห่ง และโรงเรียนมัธยม ม.1-ม.6 รังสี ได้รับถวายมาจากราษฎร มาจ่ายชดเชยค่าที่ดินดังกล่าว พ.ศ. 2535 สายวิชาชีพ (ปวช.) 1 แห่ง 4.จัดทา�โครงการห้องเรียนชุมชนตามแนว ซึ่งมี 1.แผนงานพัฒนาแหล่งนา้� 1.1 การก่อสร้างอ่างเก็บนา้� ดา�เนินการ พระราชดา�ริ (ห้องเรียนกลางแจ้ง) ดา�เนินการตามแนวพระราชดา�ริของ ก่อสร้างอ่างเก็บนา้� พร้อมระบบส่งนา้� เข้าแปลงเกษตรกรรม จา�นวน 4 อ่าง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดกิจกรรม 1.อ่างเก็บน้�าห้วยหวาย ความจุ 0.333 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้ ห้องเรียนกลางแจ้ง ให้นักเรียนเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาจากสถานที่จริง เรียน รับประโยชน์ 540 ไร่ 2.อ่างเก็บน้�าห้วยพุช้างหมอบ ความจุ 1.146 รู้การดา�เนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีแผนงานพัฒนา ล้านลูกบาศก์เมตรล้ พื้นที่ได้รับประโยชน์ และส่งเสริมอาชีพ และแผนงานพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1,1601 ไร่ 3.อ่างเก็บนา้�ห้วยแม่ระวัง ความ และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของราษฎร จุ 1.07 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับ ให้ดียิ่งขึ้น ประโยชน์ 3,060 ไร่ 4.อ่างเก็บนา้�ห้วยพุ โดยเริ่มปีงบประมาณ 2534-2539 เนื้อที่ 4,030 ไร่ บริเวณ ตะเคียน ความจุ 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร เชิงเขา ภูเขา เหนืออ่างเก็บนา้�ห้วยพุช้างหมอบ อ่างเก็บนา้�เขาพุช้าง พื้นที่ได้รับประโยชน์พื 5,000 ไร่1.2 ก่อสร้าง หมอบ อ่างเก็บนา้�ห้วยหวาย อ่างเก็บนา้�ห้วยแม่ระวัง และปลูกต้นไม้ บ่อพักนา้�ขนาดใหญ่ กั้นลา�ห้วยแม่ระวัง สองฝั่งคลองส่งน้า� ประเภทต้นไม้ที่ปลูก เช่น สัก สะเดา ประดู่ ไทร จา�นวน4� แห่ง1.3 ก่อสร้างฝายทดแทนนา้� สีเสียด แก่นสะเดา ขี้เหล็ก มะค่าโมง นนทรี กระถินเทพา ไผ่ และปลูก 3 แห่งกั้นลา�ห้วยแม่ระวัง 1.4 ขุดสระนา้� หวาย แทรกในแปลงปลูกป่า 2.ก่อสร้างฝายต้นนา้�ลา�ธารแบบผสมผสาน ข ขนาด15x30x3 เมตร ในแปลงเกษตรกรรม รวม 60 ฝาย และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีจีเปเปอร์ จา�กัด ที่จัดให้ราษฎรจา�นวน่ 554 แห่ง (มหาชน) 100 ฝาย รวมทั้งสิ้น 160 ฝาย รวมทั้งมีการสร้างอ่างเก็บนา้�

2.แผนงานพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้า ต่าง ๆ ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดา�ริ ระบบประปาหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ มีภาคเอกชนเข้ามาติดตั้ง ที่ดา�เนินการเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น. สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ มีภาคเอกชนเข้ามาติดตั้งสัญญาณ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และปัจจุบันเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ ปั ปัจจุบันเปิดให้บริการโทรศัพท์คู่สายั ปิ ใ ้ ิ โ ั ์ ่

3.แผนที่แปลงเกษตรกรรมและแปลง ที ที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร 3.1 จัดแบ่งที่ดินแปลง ที ที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรครอบครัวละ 1 ไร่ พร้อมจัดท�าหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (ชั่วคราว)และมอบให้ราษฎรจ�านวน 780 ครอบครัว,ค 3.2 จัดแบ่งที่ดินให้แก่ราษฎร ส ส�าหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์� ห้องละ 50 ตารางวา จา�นวน 102 ราย 259 แปลง

แผนงานพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิตชี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.